Manažment

Uplatnenie absolventov

Po ukončení magisterského štúdia môžu absolventi vykonať rigoróznu skúšku a po jej vykonaní im Univerzita Komenského udelí titul doktor filozofie („PhDr.“) alebo pokračovať v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni štúdia. Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Posledný deň podania prihlášky na externé magisterské štúdium pre občanov SR :

31.7.2020

Posledný deň podania prihlášky na externé magisterské štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

31.8.2020

Poplatok za prijímacie konanie občania SR:

Bez poplatku

Poplatok za prijímacie konanie zahraniční uchádzači (v anglickom jazyku):

50 EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

 

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

Prihlášky v tlačenej podobe sa zasielajú poštou na adresu fakulty, prípadne osobne cez podateľňu fakulty. Pri zahraničných uchádzačoch musí byť k prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné a jednu prihlášku na externé magisterské štúdium, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

Súčasťou prihlášky je overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a ďalšie doklady v súlade so schválenými kritériami na prijatie.

Ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj vysvedčenia o štátnej skúške, alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr do termínu zápisu. V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu, zvýšeným o primeranú rezervu. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia o neprijatí.

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

Študijný program

Forma štúdia

Titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov

Manažment

Externá

Mgr.

3

380

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov – občanov Slovenskej republiky o externé magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium.

3) Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé magisterské štúdium podľa umiestnenia sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí:

a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na denné štúdium,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:

i) preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka na úrovni minimálne B2 alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň

ii) absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov,

d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing., MUDr,...) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá prijímania zahraničných uchádzačov o externé magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Dekan FM UK prijíma zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v poradí:

a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na denné štúdium,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:

i) preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka, resp. certifikátom TOEFL alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň

ii) absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov . d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.

 

 

 Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky sa zasielajú poštou na adresu fakulty, prípadne osobne cez podateľňu fakulty.

Ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj vysvedčenia o štátnej skúške, alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr do termínu zápisu. V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní. • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.10.2019 - 31.07.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
380


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1170 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1170 €

Fakturačné údajeVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 17:01

Upozorniť na neaktuálne údaje