Manažment

Uplatnenie absolventov

Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu. Daný študijný odbor umožňuje uplatnenie absolventov v oblastiach: manažment, marketing, financie a účtovníctvo a iné.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímania uchádzačov - občanov Slovenskej republiky na externé bakalárske štúdium na Fakultu managementu UK v Bratislave

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

 

1. Posledným dňom na podávanie prihlášok na externé bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2020/2021 je 31. júl 2020. Dekan FM UK môže v prípade nízkeho počtu podaných prihlášok termín predĺžiť.

2. Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

3. Prihláška na externé bakalárske štúdium je bez poplatku.

4. V akademickom roku 2020/2021 Fakulta managementu UK plánuje prijať na štúdium externého bakalárskeho študijného programu manažment 350 študentov. Počet prijatých uchádzačov bude zvýšený o primeranú rezervu, pretože spravidla 1/3 počtu prijatých uchádzačov na štúdium nenastúpi.

5. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium (zvýšeným o primeranú rezervu podľa bodu 4).

6. Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky do miesta podľa počtu prijímaných študentov.

7. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

8. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

9. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

10. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

 Doplňujúce informácie

Občania SR neplatia poplatok za prihlašku.Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá prijímania uchádzačov zo zahraničia na externé bakalárske štúdium na Fakultu managementu UK v Bratislave

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

 

1. Posledným dňom na podávanie prihlášok na externé bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2020/2021 je 31. júl 2020. Dekan FM UK môže v prípade nízkeho počtu podaných prihlášok termín predĺžiť.

2. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 40 EUR.

4. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium.

5. Dekan FM UK prijíma uchádzačov o externé bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí: a) uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali maturitu z matematiky a tiež maturitu z anglického jazyka alebo uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali test GMAT so skóre najmenej 500 bodov. Namiesto maturity z anglického jazyka môže uchádzač preukázať dostatočnú znalosť tohto jazyka aj predložením dokladu o vykonaní štátnej skúšky alebo o vykonaní skúšky TOEFL (alebo jej ekvivalentu) s výsledkom aspoň 60% z maximálneho možného počtu bodov, b) uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku na denné bakalárske štúdium a získali minimálne polovicu počtu bodov potrebných na prijatie, c) ďalší uchádzači o štúdium podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.

6. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

7. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

9. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

10. Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.  • Deň otvorených dverí

    05.11.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.10.2019 - 31.07.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
350


Prílohy
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 870 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 870 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 16:54

Upozorniť na neaktuálne údaje