Manažment

Externé štúdium je na Fakulte managementu UK prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú alebo podnikajú. Večerná alebo víkendová forma, v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu.

Externé bakalárske štúdium je realizované kombinovanou metódou (kombinácia prezenčnej a dištančnej metódy – s prednáškami/konzultáciami založenými na osobnom kontakte, s využitím počítačovej siete a skúškami, čomu zodpovedá počet hodín priamej vyučovacej činnosti) a končí obhajobou záverečnej práce a štátnou záverečnou skúškou a udelením titulu bakalár (Bc.). Po splnení kritérií, stanovených fakultou, je možné pokračovať v magisterskom štúdiu.

  • online štúdium sprístupňuje štúdium všetkým záujemcom bez obmedzení vzdialenosti, pracovného vyťaženia, rodinných povinností, či iných bariér, ktoré doposiaľ limitovali veľké množstvo šikovných a perspektívnych ľudí v prístupe ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelaniu.
  • online štúdium na vysokej škole je silným nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti k vysokoškolskému vzdelaniu.
  • prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom prostredníctvom online nástrojov (Microsoft Teams). Táto metóda spočíva v prianom prenose obrazu a zvuku, v priamej interakcii, možností diskusií ako aj tímových prácach s priamym dohľadom vyučujúceho. 
  • dištančná metóda v kombinovanej metóde je zabezpečená študijnými materiálmi a vzdialenou komunikáciou prostredníctvom nástrojov Microsoft Office 365. Študijné materiály, najmä videoprednášky je možné sledovať a učiť sa z nich v čase a z miesta, ktoré najlepšie vyhovujú študentom.


Uplatnenie absolventov

Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu. 

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu manažment majú základné manažérske poznatky a zručnosti, ovládajú procesy riadenia, dokážu riešiť bežné problémy v manažmente.

Absolventi študijného programu manažment na bakalárskom stupni štúdia majú také znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ako aj podnikania, že ich dokážu aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách, je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania (predloženie maturitného vysvedčenia). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

Na externú formu štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky, na základe poradia podľa priemeru z maturitnej skúšky.

Ročné školné v 1.-3. roku štúdia 1100€, v 4. roku štúdia 450€Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách, a tým je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania, ktoré je nostrifikované podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na externú formu štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky, na základe poradia podľa priemeru z maturitnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.05.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
350


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1100 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 EUR

Spôsob úhrady: pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000149544/8180 IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 0001

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.02.2022 09:55

Upozorniť na neaktuálne údaje