Manažment verejných politík

Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažment verejných politík disponuje odbornými a metodickými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík, ktoré vytvárajú predpoklad pre jeho sektorovú špecializáciu. Na domácom a európskom trhu práce nachádza absolvent uplatnenie v pozíciách tvorca verejných politík, riadiaci pracovník a špecialista v orgánoch štátnej správy a samosprávy, či odborník tvoriaci podporu pre tvorbu a riadenie verejných politík. O absolventa sa zaujíma nielen verejný sektor, ale nájde uplatnenie aj v súkromnom, či neziskovom sektore. Absolvent je schopný pôsobiť v európskych a medzinárodných orgánoch. Nadobudnuté kompetencie počas štúdia umožňujú absolventovi zhodnotiť sociálno-ekonomický (a širší celospoločenský) vývoj, analyzovať navrhované riešenia a pripravovať stratégie a koncepcie v oblasti verejných politík v záujme ovplyvnenia ekonomického vývoja, v kontexte prípravy a implementácie verejných politík založených na dôkazoch (evidence-based policy). Absolvent vie pracovať s relevantnými zdrojmi na základe čoho formuluje, realizuje a hodnotí komplexné riešenia problémov. Predmety študijného programu rozvíjajú okrem vedomostnej bázy aj manažérske zručnosti, kritické myslenie, schopnosť porovnávať alternatívy, implementovať opatrenia vo verejných politikách a vyhodnocovať výsledky ako aj dopady prijatých opatrení na jednotlivé cieľové skupiny. Absolvent študijného programu je schopný vytvárať a viesť tímy, dokáže viesť konštruktívny dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami, hľadá kompromisné riešenia a argumentačne zvládne rôzne konfrontačné dimenzie možných postupov. Vie uskutočniť strategické rozhodnutie a prebrať zaň osobnú zodpovednosť. Absolvent je osobnosťou, ktorá je schopná samostatne integrovať a aplikovať vedomosti a zručnosti v širšom multidisciplinárnom kontexte spoločenských vzťahov, zohľadnením sociálnych princípov a princípov etiky, transparentnosti, formovania preferencií a hodnotových rámcov v spoločnosti. Cieľom inžinierskeho študijného programu Manažment verejných politík je absolvent, ktorý je schopný hľadať inovatívne riešenia pri kreovaní verejných politík, vyžadujúcich komplexné a odborné znalosti z rôznych špecializovaných oblastí. Absolvent študijného programu je schopný pracovať v multikultúrnom prostredí, kontinuálne sa vzdelávať a zároveň môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Absolvent dosiahne úroveň 7 Slovenského kvalifikačného rámca, čomu zodpovedajú aj možnosti jeho uplatnenia v rámci nižšie identifikovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2024 - 02.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:22

Upozorniť na neaktuálne údaje