Manažment verejných politík

Absolvent študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami z oblasti manažmentu a verejných politík. Dokáže kriticky analyzovať vybrané segmenty verejnej politiky, identifikovať ich riziká, navrhovať parciálne riešenia a riadiť proces ich zavádzania. Štúdiom získa absolvent základné manažérske zručnosti nevyhnutné pre riadenie procesu implementácie verejných politík. Predmety študijného programu rozvíjajú u absolventa schopnosť zhodnotiť sociálno-ekonomickú situáciu v spoločnosti, samostatne aplikovať získané vedomosti a pripraviť podklady pre rozhodovanie tvorcov verejných politík. Kompetencie získané počas štúdia umožňujú absolventovi kombinovať a spájať vedomosti z ekonómie a manažmentu s vedomosťami zo súvisiacich spoločenskovedných disciplín. Rozumie a aplikuje princípy etiky a transparentnosti vo verejných politikách. Ovláda základné metódy kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy a dokáže výsledkom porozumieť, výsledky interpretovať a použiť pre efektívne riešenie úloh vo verejnej ako aj súkromnej sfére. Medzi mäkké zručnosti absolventa patrí príprava odborných prezentácií, komunikačné zručnosti a schopnosť kultivovaného odborného prejavu (aj v cudzom jazyku). Absolvent študijného programu je kompetentný vykonávať samostatnú odbornú prácu, pracovať v tíme a niesť zodpovednosť za parciálne riešenia. Moderné trendy v praxi manažmentu verejných politík vytvárajú predpoklad pre sektorovú špecializáciu absolventa v kontexte nadobudnutých zručností a kompetencií, čo je aj cieľom bakalárskeho študijného programu Manažment verejných politík. Odborné zručnosti, spôsobilosti a kompetencie, ktoré absolvent nadobudne počas štúdia mu umožňujú uplatnenie na domácom a európskom trhu práce. Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v štúdiu na druhom stupni v študijnom programe Manažment verejných politík (ale tiež na iných ekonomicky zameraných študijných programoch). Absolvent dosiahne úroveň 6 Slovenského kvalifikačného rámca, čomu zodpovedajú aj možnosti jeho uplatnenia v rámci nižšie identifikovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na 1. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Forma prijímacej skúšky

Informácie o forme prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 31.03.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie: Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2023 10:12

Upozorniť na neaktuálne údaje