Manažment v turizme a hotelierstve

Attractive study program with a wide range of opportunities after graduation. Already during his / her studies, the student can travel and discover new cultures within the relevant ERASMUS programs or contracted tourism organizations. During the study, the student learns how to manage the operation of businesses in the field of tourism, how they can be developed, knows how to create and manage their own business plan in the field of tourism, gains knowledge in economics and management. After graduation, he / she is able to work not only as a manager in tourism, but is also able to do business independently in the field of tourism, or work in regional tourism organizations, tourist and information centers or regional development agencies.Uplatnenie absolventov

After the graduation, the student is able to work not only as a manager in tourism area, but he / she is also able to run his/her own business in the field of tourism, or work in regional tourism organizations, tourist and information centers or regional development agencies at positions as for example:

HORECA Manager

F&B Manager

Accommodation Manager

Traveler’s Guide

Concierge

Animator

Every young person wants to travel and discover new cultures. It's great when it can be part of his/her work. Studying the Tourism and Hotel Management program makes it possible for every graduate.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

a)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúškyDoplňujúce informácie

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky a dosiahnuté úspechy (potrebné predložiť).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za podanú prihlášku osobitne na číslo účtu univerzity  bankovým prevodom.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky aj v papierovej (printovej) forme poštou.

 

 

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis
 • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia a overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ak si už maturitu absolvoval
 • potvrdenie o zaplatení poplatku 30 eur

 

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Požiadavka na študentov študujúcich v slovenskom jazyku je dobrá znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2 a požiadavka na študentov študujúcich v anglickom  jazyku je znalosť anglického jazyka na úrovni B1, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Túto znalosť je potrebné preukázať i osvedčením, alebo certifikátom o dosiahnutej jazykovej úrovni.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2021 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (originál, overená kópia) - notár/matrik (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   62107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2020 11:23

Upozorniť na neaktuálne údaje