Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve

Absolvent nadobudne hlboké znalosti z prírodovedného základu, znalosti z teórie strojárskych systémov a z oblasti manažérstva strojárskych výrob. Manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve vychádza z integrovania systémov manažérstva kvality, manažérstva technických a humánnych rizík a environmentálneho manažérstva s využitím moderných metód IKT. Dobrá znalosť cudzieho jazyka poskytne absolventovi široké možnosti ďalšieho uplatnenia. Vie navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať a prevádzkovať moderné princípy riadenia spoločnosti a firiem tak, že vie prepojiť všetky tri manažérske systémy navzájom s cieľom dosiahnutia efektívnosti produkcie v rámci udržateľného rozvoja spoločnosti. V rámci štúdia nadobudne zručnosti v odbornej, organizačnej a manažérskej oblasti v takom rozsahu, aby ich mohol uplatniť po ukončení I. stupňa štúdia v priemyselnej a spoločenskej praxi.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v širokom spektre firemného, verejného a štátneho sektora s ťaţiskovým zameraním sa na priemyselné technológie. Absolventi budú pripravení na štúdium v II. stupni vysokoškolského štúdia s možnou profiláciou absolventov prostredníctvom povinne voliteľných predmetov, a to predovšetkým na programy Kvalita produkcie (Inţinierstvo kvality produkcie), Bezpečnosť technických systémov, Environmentálne manažérstvo alebo Technika ochrany životného prostredia. Absolventi budú spolupracovať s konštruktérmi a technológmi, ako aj s vrcholovým manažmentom, do ktorého priamej kompetencie patrí riadenie kvality, bezpečnosti a environmentálnych činností. Budú mať znalosti z aplikácie princípov integrovaného manažérstva do riadiacich štruktúr firiem, z oblasti legislatívy a dokumentácie činnosti v rámci riadenia kvality, bezpečnosti a environmentálneho riadenia. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumDoplňujúce informácie

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.11.2018 - 31.03.2019

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 14.11.2018 16:03

Upozorniť na neaktuálne údaje