Manažment služieb v automobilovom priemysle

Študijný program „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente, so špecifickým zameraním na oblasť automobilového priemyslu.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru Manažment v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ v 1. stupni štúdia nadobudnú základné poznatky z manažmentu s orientáciou na automobilový priemysel.. Dokážu riadiť skupiny ľudí organizovať prácu v autoservisoch, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové  a sektorové zvláštnosti (vstupy, procesy, výstupy) v sektore automobilového priemyslu, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Počas štúdia získajú schopnosť pomocou vhodných metód, postupov a nástrojov sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenie organizácie podnikajúcej v automobilovom priemysle a jej zložiek v podnikateľskom, inštitucionálnom a spoločenskom prostredí. Majú základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky informatiky, manažmentu kvality, automobilovej techniky, metrológie, technológie v automobilovom priemysle, ktoré dokážu aplikovať v podnikateľskej sfére práve v odvetví automobilového priemyslu. Sú spôsobilí na riešenie čiastkových problémov v systéme riadenia takéhoto typu organizácie.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ (bakalár – junior manažér) je:

 • schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
 • schopný riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
 • schopný uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
 • schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
 • schopný orientovať sa v širokom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).

Teoretické vedomosti absolventa:

 • porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu so zameraním na automobilový priemysel,
 • nadobudne základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín,
 • získa základné poznatky z psychológie a príbuzných disciplín,
 • osvojí si nevyhnutné právne minimum,
 • získa základné poznatky z oblasti technológie, metrológie, diagnostiky, logistiky a elektroniky motorových vozidiel,

Praktické schopnosti absolventa:

 • dokáže riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
 • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
 • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa v manažmente služieb v automobilovom priemysle.

Ďalšie vedomosti a schopnosti absolventa:

 • ovláda prácu s personálnym počítačom a vie používať kancelárske programy,
 • vie prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených v autoservisoch,
 • je schopný orientovať sa v širšom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
   

 PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad VáhomBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2020 - 30.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Vysoká škola DTI
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 0
 • Kód programu: 101014
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Dištančná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Michalková, PhD. – michalkova@dti.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2020 09:04

Upozorniť na neaktuálne údaje