Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

Uplatnenie absolventov

Absolventi  študijného programu „Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby“ sú pripravení na samostatné vykonávanie riadiacich funkcií, a to vo všetkých stupňoch riadenia podnikateľských subjektov (najmä v malých a stredných podnikoch) v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale aj v iných odvetviach národného hospodárstva, resp. ako samostatní podnikatelia  drevárskej a nábytkárskej výroby. Môžu nájsť uplatnenie pri riadení a kontrole zložitých technologických procesov, ich kreatívnom rozvíjaní so zreteľom na efektívnejšie využívanie drevnej suroviny a inovačného procesu, pri konštruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, výroby kompozitných drevných materiálov, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva, ako aj pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití dreva, vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolventi nájdu uplatnenie pri samostatnom riešení ekonomických a manažérskych problémov, riešení a riadení projektov, ako aj organizovaní a riadení práce v pracovných kolektívoch. Spojením odborného drevárskeho a nábytkárskeho profilu a ekonomických poznatkov absolvent získava komplexný pohľad na riadiaci proces podniku, najmä pre efektívne zhodnotenie dreva výrobou výrobkov s vysokým stupňom pridanej hodnoty, čo určite zabezpečí aj rast prosperity podniku. Odborná doprofilácia (technická, technologická, manažérska a ekonomická) pre zvolenú branž je najväčšou konkurenčnou výhodou tohto študijného programu, a to tým, že absolventi získavajú prakticky dve kvalifikácie: technické ako aj manažérske vzdelanie, čo dáva predpoklad lepšieho uplatnenie sa absolventa v praxi. Schopnosť komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku dáva predpoklady na uplatnenie absolventa v medzinárodnom trhovom prostredí a jeho schopnosť zabezpečiť zahraničnú obchodnú činnosť a medzinárodné podnikateľské aktivity.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Termín prijímacieho výberového konania (bez účasti uchádzača) je dňa 17. 7. 2020.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

-       úradne overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa,  úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a úradne overená kópia dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

-       elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

-       na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť.

Podmienkou prijatia na štúdium II. stupňa v študijnom programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby  študijného odboru Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore  Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia, • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000271101

Kód banky:  8180

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:   papierové prihlášky – 81200003                                                                                                       elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom                                                                                     univerzity  (evidenčné číslo prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 

SEPA platba a platba zo zahraničia

 

IBAN číslo účtu: SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: 81200003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2019 10:23

Upozorniť na neaktuálne údaje