Manažment

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK je vysokoškolským štúdiom prvého stupňa a je ukončené štátnou skúškou. Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.
Fakulta managementu získala súhlas Ministerstva školstva SR otvoriť nasledujúce študijné programy:
– manažment v odbore ekonómia a manažment,
– medzinárodný manažment v odbore ekonómia a manažment,
(francúzsky programnemecký program)

Celkový rozsah výučby bakalárskeho štúdia je minimálne 180 ECTS kreditov.V rámci študijného programu manažment si študenti volia špecializáciu, ktorá je tvorená blokom povinne voliteľných predmetov a môžu tak nadobudnúť hlbšie poznatky z konkrétnej oblasti manažmentu, a tak sa lepšie pripraviť na požiadavky praxe. Vychádzajúc zo zámeru, že absolvent bakalárskeho štúdia má byť na trhu práce konkurencieschopný, fakulta umožňuje študentom viac sa zamerať na vybranú funkčnú oblasť manažmentu. Ide o nasledovné oblasti: účtovníctvo, financie, personálny manažment, marketing, podnikanie, manažment IKT projektov a manažérska informatika.Uplatnenie absolventov

Počas bakalárskeho štúdia študenti získajú základné poznatky z jednotlivých oblastí manažmentu a príbuzných vedných disciplín, ktoré im umožnia uplatniť sa v praxi v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii alebo pokračovať v magisterskom štúdiu.

Absolvent bloku štúdia Účtovníctvo nájde uplatnenie v riadiacich a metodických funkciách účtovníctva, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly.

Absolventi bloku štúdia Financie sú schopní aplikovať teoretické poznatky pri praktickom riešení, majú komplexné vedomosti z moderných finančných teórií, rozumejú metódam analýzy a prognóz vo financiách a mene, pri riešení úloh finančnej politiky.

Absolventi bloku štúdia Personálny manažment získajú zručnosti v oblasti rozvoja interpersonálnych manažérskych zručností pri vedení a motivácii vedomostných pracovníkov a pracovníkov pracujúcich flexibilnou formou organizácie práce; všeobecný prehľad o existencii rôznych typov organizačných štruktúr a praktické skúsenosti z riešenia prípadových štúdií; získanie skúseností s riešením rôznych typov problémov a tiež aktívna prax v použití množstva kreatívnych techník, ktoré budú môcť študenti v budúcnosti využiť vo svojom osobnom i profesijnom živote; zručnosti, ktoré súvisia s riadením ľudských zdrojov v malých a stredných organizáciách: rozmiestňovať pracovnú silu, poznať a prispôsobiť problematiku zamestnaneckých vzťahov v malej organizácii, efektívne vedenie podriadených, ich motivácia, nakoľko práca v tímoch sa nezaobíde bez poznania osobnosti, zákonitostí fungovania tímov, ani bez základných sociálnych zručností.

Absolvent bloku štúdia Marketing získa koncepčnú základňu na pochopenie úlohy marketingu v podnikateľskom prostredí.

Absolventi bloku štúdia Podnikanie formou skúsenostného učenia, riešenia úloh z praxe, ako aj z prednášok od startupistov a etablovaných podnikateľov získajú kľúčové vedomosti, skúsenosti, podnikateľské zručnosti, ako aj poznatky zo zakladania startupov a manažovania malých firiem a foriem podpory dostupných na Slovensku. 

Absolventi bloku študia Manažment IKT projektov si budú vedieť sami vytvoriť plán riadenia projektu a zvládnu celú jeho realizáciu, budú dokonale ovládať komplexné riadenie projektov.

Absolvent bloku štúdia Manažérska informatika získa znalosti a zručnosti predovšetkým v oblasti IS/IT. Nájde uplatnenie ako pracovník podnikových útvarov IS/IT, ktorých hlavnou úlohou bude informačná podpora rozhodnutí vrcholového manažmentu firmy, predovšetkým analýza informačných tokov nutných pre riadenie firmy, návrh a implementáciu informačných systémov v ekonomickej praxi. Rovnako sa môže uplatniť ako systémový integrátor alebo ako vedúci pracovník útvarov IS/IT,  získa dostatočný teoretický základ pre ďalšie štúdium nadväzujúceho magisterského štúdia. Štúdium rozvíja schopnosť študentov kreatívnym spôsobom pristupovať k návrhu a implementácii podnikových informačných systémov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.

Na bakalársky študijný program manažment v odbore ekonómia a manažment uskutočňovaný v slovenskom jazyku budú uchádzači občania Slovenskej republiky prijatí podľa nasledovných pravidiel:

Prijímacia skúška na študijné programy v slovenskom jazyku je písomná,je v slovenskom jazyku, a je povinná bez výnimky pre každého uchádzača, ktorý nesplní podmienky prijatia bez PS v zmysle čl. 11 platných pravidiel.

Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. 

Testy z matematiky, z anglického jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky. 

Prestup študenta z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle týchto podmienok a ustanovení § 58 Zákona o vysokých školách (Zákon 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).Doplňujúce informácie

Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku, ale musí byť doručená aj v tlačenej podobe podpísaná uchádzačom spolu s  povinnými prílohami na adresu fakulty do 31. marca 2021. (dôležitá pečiatka pošty)

Každý uchádzač môže podať na fakultu maximálne dve prihlášky na denné bakalárske štúdium. 

Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na bakalársky študijný program Manažment v obidvoch študijných odboroch uskutočňovaných na Fakulte managmentu UK (študijný odbor - ekonómia a manažment a študijný odbor - medzinárodný manažment).

V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti (max. 2 študijné programy v rovnakom jazyku štúdia).

Uchádzač o študijný program vyučovaný v anglickom jazyku musí podať samostatnú prihlášku na tento študijný program a vykonať prijímaciu skúšku v zmysle podmienok stanovených pre daný študijný program.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

O prijatie bez prijímacieho konanie je potrebné požiadať podaním písomnej žiadosti - súčasť príloh prihlášky.

Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijných programoch akreditovaných a ponúkaných fakultou, ktorí:

a)     v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali na strednej škole na Slovensku externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

b)      doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;

c)      boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej škole.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Michaela Belešová - michaela.belesova@fm.uniba.sk- 02/902 12 121

Vedúci koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD - rozalia.sulikova@fm.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu (zvýšením o primeranú rezervu), a to nasledovne:

- uchádzači podľa získaného počtu bodov prijímacieho konania - z každého predmetu prijímacej skúšky min. 40 bodov

- uchádzači podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matemantiky vyjadrenej percentilom pri splnení ostatných podmienok podľa bodu 11a) platných pravidiel

- uchádzači podľa priemeru zo strednej školy pri splnení ostatných podmienok podľa bodu 11b) platných pravidiel

- uchádzači podľa výsledkov stredoškolských olypiád podľa bodu 11c)

V prípade, že počet uchádzačov v takto zostavenom poradí bude nižší než schválený počet prijatých uchádzačov vrátane rezervy, budú na nasledujúce poradia zaradení ďalší uchádzači s vykonanou písomnou skúškou podľa súčtu získaných bodov.

V prípade počtu prihlášok nižšom ako 1,3 násobok plánovaného počtu prijatých podľa počtu bodov môže dekan rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

matematika, anglický jazyk  • Deň otvorených dverí

    05.11.2020

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2020 - 31.03.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
270


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku (papierová forma)
  • žiadosť o prijatie bez prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.
Poplatok za prijímacie konanie - občania Slovenskej republiky: 40 € / zahraniční uchádzači: 80 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 0070 0014 9544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: ID osoby – vytlačí sa automaticky v príkaze na úhradu pri podávaní elektronickej prihlášky

V prípade podávania prihlášky zakúpenej v predajni tlačív špecifický symbol uvádzate rodné číslo.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Belešová – michaela.belesova@uniba.sk
Posledná aktualizácia: 11.01.2021 14:57

Upozorniť na neaktuálne údaje