Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímania uchádzačov - občanov Slovenskej republiky na denné bakalárske štúdium na Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

 

 1. Posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2020/2021 je 31. marec 2020.

 2. Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

 3. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 40 EUR, pri elektronickej prihláške 32 EUR.

 4. Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium. V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

 5. Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky.

 6. Prijímacia skúška je písomná. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

 7. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 20 bodov za externú časť a 10 bodov za internú časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

 8. Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckého jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

 9. Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia uvedeného v bode 12 na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe Manažment a Medzinárodný manažment, ktorí:

 1. v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

 2. ktorí doložia priemer známok za štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5, pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole; priemer sa počíta z koncoročných vysvedčení, pri štvorročných a päťročných stredných školách za celé štúdium, pri osemročných gymnáziách za posledné štyri roky štúdia;

 3. v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantov požadované výsledky a pre program Medzinárodný manažment k nim priložia certifikátom úrovne B2 pre druhý jazyk prijímacej skúšky podľa bodu 6.:

  Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

  Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

  Testy je možné absolvovať v niekoľkých mestách v Slovenskej republike aj v Českej republike. Započítaný bude najlepší dosiahnutý výsledok v danom teste z ktoréhokoľvek termínu v aktuálnom akademickom roku 2019/2020. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov fakulte (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku).

  Termíny testovania, miesta konania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps .

  Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50%.

 1. V akademickom roku 2020/2021 Fakulta managementu UK plánuje prijať na štúdium denného bakalárskeho študijného programu Manažment 270 študentov a na denný bakalársky študijný program Medzinárodný manažment 80 študentov. Počet prijatých uchádzačov bude zvýšený maximálne o 175 (primeranú rezervu, pretože spravidla 1/3 počtu prijatých uchádzačov na štúdium nenastúpi), pri dodržaní minimálnej hranice 60 bodov na prijímacej skúške pre študijný program Manažment a 90 bodov pre Medzinárodný manažment. V prípade nenaplnenia kapacity podľa bodu 12 môže komisia pre prijímacie skúšky rozhodnúť o znížení minimálnej hranice bodov.

 2. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu (zvýšeným o primeranú rezervu podľa bodu 10).

 3. Najprv budú do poradia podľa počtu získaných bodov zaradení tí uchádzači, ktorí získali z predmetu prijímacej skúšky anglický jazyk, resp. francúzsky alebo nemecký jazyk aspoň 40 bodov a z matematiky aspoň 40 bodov.

  Následne budú do poradia zaradení uchádzači podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky vyjadrenej percentilom pri splnení ostatných podmienok podľa bodu 9. a).

  Následne budú do poradia zaradení uchádzači podľa priemeru zo strednej školy pri splnení ostatných podmienok podľa bodu 9. b).

  Následne budú do poradia zaradení uchádzači s výsledkami Národnej porovnávacej skúšky podľa bodu 9. c), podľa získaných výsledkov vyjadrených percentilom z každého testu, rovnocenne v prípade testov Variantu 1 a Variantu 2. a pri študijnom programe Medzinárodný manažment súčasne splnení podmienky certifikátu z druhého jazyka na úrovni B2 podľa bodu 9. c).

  V prípade, že počet uchádzačov v takto zostavenom poradí bude nižší než schválený počet prijatých uchádzačov vrátane rezervy, budú na nasledujúce poradia zaradení ďalší uchádzači s vykonanou písomnou skúškou podľa súčtu získaných bodov.

 4. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

 5. V prípade počtu prihlášok nižšom ako 1,5 násobok plánovaného počtu prijatých podľa bodu 10 môže dekan rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky.

 6. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

 7. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

 8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

 9. Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotený alebo došlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača.

 

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

 

1. Pre zahraničných uchádzačov je posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2020/2021 31. júl 2020.

2. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 40 eur.

4. Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium. V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

5. Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.

6. Prijímacia skúška je písomná a je povinná bez výnimky pre každého uchádzača. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

7. Výsledky zo strednej školy sa pri prijímacej skúške nezohľadňujú. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky však získavajú 10 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

8. Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckého jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

9. Počet bodov potrebných na prijatie pre zahraničných uchádzačov je rovný polovici počtu bodov potrebných na prijatie občanov Slovenskej republiky o denné štúdium.

10. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

11. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

12. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

13. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

14. Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotený alebo došlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., rozalia.sulikova@fm.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomnáTesty

matematika, anglický jazyk, francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk • Deň otvorených dverí

  05.11.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.10.2019 - 31.03.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
270


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.
Elektronicka prihlaska: 32€
Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: ID osoby – vytlačí sa automaticky v príkaze na úhradu pri podávaní elektronickej prihlášky

V prípade podávania prihlášky  zakúpenej v predajni tlačív špecifický symbol neuvádzate.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2019 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje