Manažment

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v organizácii.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium so začiatkom v akademickom roku 2019/2020 na Fakultu managementu UK v Bratislave

Kritériá prijímania uchádzačov-občanov Slovenskej republiky na denné bakalárske štúdiumna Fakultu managementuUniverzity Komenského vBratislave.

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania naUK.

1.Posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakultemanagementu UK na akademický rok 2019/2020 je 31. marec 2019.

2.Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave budú môcť využívať elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

3.K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výškapoplatku je 40EUR, pri elektronickej prihláške 32 EUR.

4.Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium. V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

5.Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky.

6.Prijímacia skúška je písomná. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programeManažment sa skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programuMedzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

7.Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú20bodov za externú časť a10bodov za internú časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúškyz matematiky.

8.Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckéhojazykasú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

9.Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia uvedeného vbode 12 naštúdiumprijatí tí uchádzačioštúdium v študijnom programeManažmentaMedzinárodný manažment, ktorí:

a)v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50asúčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky zcudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) adosiali percentil aspoň 60.Podmienku externejčastimaturitnej skúšky zcudziehojazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

 

  1. b)ktorí doložia priemer známok za celé štúdium na strednej školez matematiky a cudzieho jazyka (jazykov zktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do1,5, pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;
  2. c) vrámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dosiahnu vtestoch v jednom znasledujúcichdvoch variantovpožadované výsledkya pre programMedzinárodný manažment k nim priložia certifikátom úrovne B2 pre druhý jazyk prijímacej skúšky podľa bodu 6.:

Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

Testy je možné absolvovaťvniekoľkých mestáchv Slovenskej republike aj vČeskej republike. Započítaný bude najlepší dosiahnutý výsledok vdanom teste zktoréhokoľvek termínu vaktuálnomakademickom roku 2018/2019. Svojvýsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov fakulte (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku).

Termíny testovania, miesta konania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené nawww.scio.sk/nps.

Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vovýške50%.

10. V akademickom roku 2019/2020Fakulta managementu UK plánuje prijať na štúdium denného bakalárskeho študijného programuManažment 270 študentov a na denný bakalársky študijný programMedzinárodný manažment 80 študentov. Počet prijatých uchádzačov bude zvýšený maximálne o 175 (primeranú rezervu, pretože spravidla 1/3 počtu prijatých uchádzačov na štúdium nenastúpi), pri dodržaní minimálnej hranice 60bodovna prijímacej skúške pre študijný program Manažment a90 bodov pre Medzinárodný manažment. Vprípade nenaplnenia kapacity podľa bodu 12 môže komisia pre prijímacie skúšky rozhodnúť o znížení minimálnej hranice bodov.

11.Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu (zvýšeným o primeranú rezervu podľa bodu10).

12.Najprv budú do poradia podľa počtu získaných bodov zaradení tí uchádzači, ktorí získali z predmetu prijímacej skúšky anglický jazyk, resp. francúzsky alebo nemecký jazyk aspoň 40 bodov a z matematiky aspoň40 bodov.

Následne budú do poradia zaradení uchádzači podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky vyjadrenej percentilom pri splnení ostatných podmienok podľa bodu9. a).

Následne budú do poradia zaradení uchádzači podľa priemeru zo strednej školy pri splnení ostatných podmienok podľabodu 9. b).

Následne budú do poradia zaradení uchádzačisvýsledkami Národnej porovnávacej skúšky podľa bodu9. c),podľa získaných výsledkov vyjadrených percentilom z každého

testu, rovnocenne v prípadetestov Variantu 1 a Variantu 2.a pri študijnom programe Medzinárodný manažment súčasne splnení podmienky certifikátu z druhého jazyka na úrovni B2 podľa bodu 9. c).

V prípade, že počet uchádzačov v takto zostavenom poradí bude nižší než schválený počet prijatých uchádzačov vrátane rezervy, budú na nasledujúce poradia zaradení ďalší uchádzačisvykonanou písomnou skúškou podľa súčtu získaných bodov.

13. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

14. Vprípade počtu prihlášok nižšom ako 1,5 násobok plánovaného počtu prijatých podľabodu 10môže dekan rozhodnúťoprijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky.

15.Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

16. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

17.Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

18.Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotenýalebodošlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača.Podmienky pre zahraničných študentov

Kritériá prijímania uchádzačov zo zahraničia na denné bakalárske štúdium na Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania naUK.

1. Pre zahraničných uchádzačov je posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok2019/202031. júl 2018.

2. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výškapoplatku je 40 eur.

4. Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium.Vprihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

5. Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.

6. Prijímacia skúška je písomná a je povinná bez výnimky pre každého uchádzača.Preuchádzačov o štúdium v študijnom programeManažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programuMedzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

7. Výsledky zo strednej školy sa pri prijímacej skúške nezohľadňujú. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky však získavajú 10 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

8. Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckého jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

9. Počet bodov potrebných na prijatie pre zahraničných uchádzačov je rovný polovici počtu bodov potrebných na prijatie občanov Slovenskej republiky o denné štúdium.

10. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

11. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní odoverenia splnenia podmienok naprijatie na štúdium.

12. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí,môže podať žiadosť o preskúmanie tohtorozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

13. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium,má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

14. Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotenýalebodošlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzačaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., rozalia.sulikova@fm.uniba.skForma prijímacej skúšky

písomnáTesty

matematika, anglický jazyk, francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.10.2018 - 31.03.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
270


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Príkaz na úhradu si vytlačte zo systému AIS 2.
Elektronicka prihlaska: 32€
Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: ID osoby – vytlačí sa automaticky v príkaze na úhradu pri podávaní elektronickej prihlášky

V prípade podávania prihlášky  zakúpenej v predajni tlačív špecifický symbol neuvádzate.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 18:05

Upozorniť na neaktuálne údaje