Manažérstvo zemských zdrojov

Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov je koncipovaný tak, aby pokrýval bázu študijného odboru a aby bola zabezpečená hierarchická kontinuálna skladba nadobúdania vedomostí od všeobecne platných základných princípov cez technickú a koncepčnú stránku po  jednotlivé aplikačné formy a interdisciplinárne súvislosti. Študijný program Manažérstvo zemských zdrojov je tvorený skladbou predmetov, ktorá je viazaná na základné prírodovedné disciplíny, oblasť projektového riadenia, ekonomické kategórie, technologické identifikácie získavania a spracovania zemských zdrojov, ich technickú, informačnú, ekonomickú, podnikateľskú, manažérsku, výrobnú  a logistickú podporu, pričom jadro zahŕňa predovšetkým základy prírodovedných disciplín, základy inžinierskych disciplín, technológie získavania a spracovania zemských zdrojov, ekonomické disciplíny a informačné technológie.Absolvent študijného programu sa uplatní v odvetviach viazaných na získavanie a spracovanie zemských zdrojov, v príslušných odvetviach národného hospodárstva štátom riadených a taktiež i podnikateľských subjektoch, fungujúcich najmä na operatívnej a taktickej úrovni ich organizovania a riadenia.Uplatnenie absolventov

Absolventi oboru Manažérstvo zemských zdrojov dokážu analyzovať, navrhovať, organizovať a riadiť ekonomické subjekty tvoriace štruktúru daného odvetvia. Vykonávať výskum, prieskum a hodnotenie ekonomickej účinnosti a riadenia odvetvia s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Dôraz je pritom kladený na to, aby absolvent získal hlboké znalosti všetkých skutočností, ktoré determinujú spoločenskú účinnosť práce daného odvetvia v konkrétnom národohospodárskom prostredí a v prostredí EU. Získavané jazykové a odborné znalosti musia absolventovi umožniť riadiť pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie daného odvetvia, brať zodpovednosť za plnenie podnikateľských i spoločenských cieľov v rámci i mimo daného odvetvia. Znalosti z oblasti ekonomík, Odvetvových ekonomík a manažmentu prehĺbené o poznatky a znalosti využívania analytických nástrojov a informačných technológii podložené dobrými jazykovými a komunikačnými zručnosťami vytvárajú pre absolventov široké možnosti uplatnenia v riadiacich a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch odvetvového riadenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 10:38

Upozorniť na neaktuálne údaje