Manažérstvo zemských zdrojov

Uplatnenie absolventov

Absolventi oboru Manažérstvo zemských zdrojov dokážu analyzovať, navrhovať, organizovať a riadiť ekonomické subjekty tvoriace štruktúru daného odvetvia. Vykonávať výskum, prieskum a hodnotenie ekonomickej účinnosti a riadenia odvetvia s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Dôraz je pritom kladený na to, aby absolvent získal hlboké znalosti všetkých skutočností, ktoré determinujú spoločenskú účinnosť práce daného odvetvia v konkrétnom národohospodárskom prostredí a v prostredí EU. Získavané jazykové a odborné znalosti musia absolventovi umožniť riadiť pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie daného odvetvia, brať zodpovednosť za plnenie podnikateľských i spoločenských cieľov v rámci i mimo daného odvetvia. Znalosti z oblasti ekonomík, Odvetvových ekonomík a manažmentu prehĺbené o poznatky a znalosti využívania analytických nástrojov a informačných technológii podložené dobrými jazykovými a komunikačnými zručnosťami vytvárajú pre absolventov široké možnosti uplatnenia v riadiacich a ekonomických funkciách na všetkých stupňoch odvetvového riadenia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 13:54

Upozorniť na neaktuálne údaje