Maľba

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba v odbore Výtvarné umenie sa môže uplatniť ako samostatne tvoriaci umelec - maliar výtvarník, pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti voľnej výtvarnej tvorby, ako člen tvorivého tímu, pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, alebo pokračovať v magisterskom štúdiu po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. 

  Predpokladom je základná orientácia a znalosti v problematike výtvarného umenia u uvedenej oblasti štúdia,  všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového výtvarného diania, doterajšia individuálna umelecká činnosť a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.

 • Podmienkou prijatia na študijný program je prijímacie konanie, ktoré sa skladá: z praktickej časti (talentovej skúšky) a z teoretickej časti  (test z dejín umenia a všeobecného kultúrno – spoločenského rozhľadu).
 • Prijímacie skúšky sú dvojdňové. Uchádzači preukazujú svoje praktické schopnosti a teoretické vedomosti. Praktická talentová skúška je zameraná na zistenie kresliarskej zručnosti (úroveň zvládnutia anatómie, proporcií, perspektívy), na overenie výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti, zároveň na preukázanie kreativity a maliarskeho talentu. Teoretické vedomosti sú preverované formou testu. Súčasťou prijímacích skúšok je osobný pohovor a predloženie domácich prác v rozpätí vlastných výtvarných aktivít.
 • Prijímacia skúška je dvojdňová:

1. kolo-praktická časť (talentová skúška - hodnotenie domácich prác, praktické zadania, maliarsky test, figurálna kompozícia)

2. kolo-teoretická časť (test, osobný pohovor)Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.

Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz

e-mail: roman.schwartz@aku.sk

tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

test z dejín umenia a všeobecného kultúrno - spoločenského prehľadu • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2021 - 18.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta:

Akadémia umení FVU, ul.J.Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:  Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Účet: 7000067813/8180

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu. Informácie pre prijímateľa vyznačte : PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory  je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (kópia dokladu o zaplatení).

Originál potvrdenia , ktoré vydá príslušná banka, ktorá platbu vykonala, je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 19.02.2021 12:17

Upozorniť na neaktuálne údaje