Maľba

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba v odbore Výtvarné umenie sa môže uplatniť ako samostatne tvoriaci umelec - maliar výtvarník, pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti voľnej výtvarnej tvorby, ako člen tvorivého tímu, pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, alebo pokračovať v magisterskom štúdiu po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. 

  Predpokladom je základná orientácia a znalosti v problematike výtvarného umenia u uvedenej oblasti štúdia,  všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového výtvarného diania, doterajšia individuálna umelecká činnosť a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.

 • Podmienkou prijatia na študijný program je prijímacie konanie, ktoré sa skladá: z praktickej časti (talentovej skúšky) a z teoretickej časti  (test z dejín umenia a všeobecného kultúrno – spoločenského rozhľadu).
 • Prijímacie skúšky sú dvojdňové. Uchádzači preukazujú svoje praktické schopnosti a teoretické vedomosti. Praktická talentová skúška je zameraná na zistenie kresliarskej zručnosti (úroveň zvládnutia anatómie, proporcií, perspektívy), na overenie výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti, zároveň na preukázanie kreativity a maliarskeho talentu. Teoretické vedomosti sú preverované formou testu. Súčasťou prijímacích skúšok je osobný pohovor a predloženie domácich prác v rozpätí vlastných výtvarných aktivít.
 • Prijímacia skúška je dvojdňová:

1. kolo-praktická časť (hodotenie domácich prác, praktické zadania, maliarsky test, figurálna kompozícia)

2. kolo-teoretická časť (test, osobný pohovor)Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
 • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr.art. Eva Masaryková, +421 48 4320 504Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

z dejín umenia, všeobecný kultúrny prehľad • Deň otvorených dverí

  29.10.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.11.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.01.2020 - 17.01.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu.

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory  je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 12.09.2019 11:07

Upozorniť na neaktuálne údaje