Maďarský jazyk a literatúra

Informácie o predpokladanom počte prijatých študentov sú dostupné na webovej stránke fakulty

Poplatok: 50 EUR v prípade prihlášky poštou, 25 EUR v prípade elektronickej prihlášky

PF UJS preferuje prihlášku podanú elektronickou formou.Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu synchrónneho alebo diachrónneho jazyka alebo na samostatnú teoretickú činnosť v oblasti literárnej vedy, prípadne tvorivú umeleckú činnosť v špecializácii Maďarský jazyk a literatúra.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o prijatie sa hlási na témy dizertačných prác vypísaných v danom študijnom programe na webovej stránke fakulty na adrese http://pf.ujs.sk.

Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou menovanou dekanom PF UJS. Uchádzač na skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási.

Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

 • Prezentácia predstavy o riešení vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil
 • Dosiahnuté vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác
 • Rozsah vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských úloh, ktorými prispeli k rozvoju odboruDoplňujúce informácie

Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium upravuje § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium podľa § 57 ods. 3 zákona je absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie II. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou menovanou dekanom PF UJS. Uchádzač na skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  09.07.2020 - 09.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • vlastnoručne podpísaný životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • projekt doktorandskej práce, zoznam odbornej literatúry, zoznam publikácií


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 18.06.2020 10:02

Upozorniť na neaktuálne údaje