Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Absolvent odboru PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Absolvent získava základné vedomosti z vývoja maďarskej a slovenskej prekladateľskej a tlmočníckej školy, ako aj prekladateľskej a tlmočníckej školy študovaného cudzieho jazyka, kontrastívnej morfológie, syntaxe, lexikológie a štylistiky. Ovláda študované jazyky na vysokej praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Perfektne ovláda všetky postupy, zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Ovláda základy právnych, historických, kultúrnych a spoločenských disciplín do tej miery, aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. V oblasti literárnej vedy má prehľad o hlavných literárnych prúdoch a autoroch a o dejinách maďarskej literatúry a kultúry, krajinovedy nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Ovláda pracovné jazyky pri sprostredkovaní bežnej komunikácie tak v písomnej, ako aj hovorenej forme.

Absolvent odboru (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

 Uplatnenie absolventov

 

 • Prekladateľ odborných textov,
 • prekladateľ umeleckých textov,
 • tlmočník odbornej komunikácie,
 • vydavateľský redaktor,
 • pracovník v medzinárodných inštitúciách a v štátnej správy,
 • tlmočník a prekladateľ v cestovnom ruchu,
 • jazykový a interkultúrny mediátor.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Metodika spracovávania prijímacieho konania:

Výsledky štúdia za 3,5 alebo 4,5 roka                                                     max. 12 bodov

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu za 3,5 alebo 4,5 roka              max. 20 bodov

Absolvovanie typu strednej školy                                                            max.   8 bodov

Nešpecifický prospech                                                                            max. 10 bodov

 

Spolu                                                                                                   max. 50 bodov

 

 

 

Celkové výsledky stredoškolského štúdia sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

 

 

prospech

body

1,00 – 1,1

12

1,11 – 1,2

11

1,21 – 1,3

10

1,31 – 1,4

9

1,41 – 1,5

8

1,51 – 1,6

7

1,61 – 1,7

6

1,71 – 1,8

5

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,0

3

2,01 – 2,1

2

2,11 – 2,2

1

2,21 – 5,0

0

 

 

Výsledky štúdia z požadovaného predmetu sa vyhodnocujú za obdobie 3,5 roka (štvorročné stredoškolské štúdium), resp. za obdobie 4,5 roka (päťročné stredoškolské štúdium). Pri absolventoch 8-ročných gymnázií sa vyhodnocujú posledné štyri ročníky (5. – 8. ročník, kvinta – oktáva). V končiacom ročníku sa berie do úvahy polročné vysvedčenie.

 

 

 

prospech

body

1,00 – 1,1

20

1,11 – 1,2

19

1,21 – 1,3

18

1,31 – 1,4

17

1,41 – 1,5

16

1,51 – 1,6

14

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

10

1,81 – 1,9

8

1,91 – 2,0

6

2,01 – 2,1

4

2,11 – 2,2

2

2,21 – 5,0

0

 

Absolvovanie typu strednej školy - body sa prideľujú za typ absolvovanej strednej školy.

 

typ strednej školy

body

gymnázium, konzervatórium

8

stredná odborná škola

0

 

Nešpecifický prospech - body sa prideľujú za aktivity relevantné vo vzťahu k danému študijnému programu: napr. účasť a výsledky na olympiádach, stredoškolská odborná činnosť, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov, ukončenie min. 1. stupňa ZUŠ, publikačná činnosť a umelecká

 

 

činnosť v odbore, príp. iné relevantné doklady. Za nešpecifický prospech môže uchádzač získať max. 10 bodov.

 

Absolvovanie – neabsolvovanie požadovaných predmetov sa hodnotí mínusovými bodmi vo vzťahu k danému študijnému programu a to za 1. – 3. ročník (štvorročné štúdium), resp. za 1. – 4. ročník (päťročné štúdium).

 

Počet neabsolvovaných predmetov

body

Absolvované všetky požadované predmety

0

Neabsolvovaný 1 rok z požadovaných predmetov

-3

Neabsolvované 2 roky z požadovaných predmetov

-6

Neabsolvované 3 roky z požadovaných predmetov

-9

Neabsolvované 4 roky z požadovaných predmetov

-12

 

 Doplňujúce informácie

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na všetky uvedené medziodborové študijné programy na 1. stupni v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky na základe:

-     získania úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

-      spôsobilosti komunikácie v maďarskom jazyku.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom  maďarský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a literatúra zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a)      na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b)      uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c)      uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;

d)     poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom prevod je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska) prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom internet bankingu;

e)      uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle ústavu overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

f)       uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis; 

g)      uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

 

Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka strednej školy nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 5. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania!

 

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove
                                           Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
                                           Ústav maďarského jazyka a kultúry
                                            Ul. 17. novembra 15
                                            080 01 Prešov

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184201 
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 100131
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 3
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje