Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Profil absolventa študijného odboru Filológia, študijného programu Maďarský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolvent študijného odboru Filológia disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Absolvent získava základné vedomosti z vývoja maďarskej a slovenskej prekladateľskej a tlmočníckej školy, ako aj prekladateľskej a tlmočníckej školy študovaného cudzieho jazyka, kontrastívnej morfológie, syntaxe, lexikológie a štylistiky. Ovláda študované jazyky na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda všetky postupy, zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Ovláda základy právnych, historických, kultúrnych a spoločenských disciplín do tej miery, aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. V oblasti literárnej vedy má prehľad o hlavných literárnych prúdoch a autoroch a o dejinách maďarskej literatúry a kultúry, krajinovedy nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Ovláda pracovné jazyky pri sprostredkovaní bežnej komunikácie tak v písomnej, ako aj hovorenej forme.

Absolvent odboru (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

 

Uplatnenie absolventov študijného odboru Filológia, študijného programu Maďarský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolvent odboru filológia sa môže uplatniť ako prekladateľ odborných textov, prekladateľ umeleckých textov, tlmočník odbornej komunikácie, vydavateľský redaktor, zamestnanec v medzinárodných inštitúciách a v štátnej správe, tlmočník a prekladateľ v cestovnom ruchu, ako aj jazykový a interkultúrny mediátor.

 Uplatnenie absolventov

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

 Doplňujúce informácie

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c) uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje univerzitného koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, a poskytne univerzitnému koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách.

d) uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle Centru jazykov a kultúr národnostných menšín PU overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

e)  uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

f) uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

g) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.

 Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na všetky uvedené študijné programy na 1. stupni štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy budú uchádzači posudzovaní bez osobnej účasti na základe posúdenia výsledkov zo strednej školy.

 

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU, ktoré zabezpečuje príslušný akreditovaný program.

 

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 07.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • overené kópie koncoročných vysvedčení (papierová forma, elektronická forma)
 • nostrifikované maturitné vysvedčenie zo zahraničných stredných škôl (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2024/2025
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 100131
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 3
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2024 10:52

Upozorniť na neaktuálne údaje