Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Študijný program sa sústreďuje na zabezpečenie vedomostí, zručností a návykov- teda prekladateľských a tlmočníckych kompetencií, ktoré bude absolvent študijného programu potrebovať na kvalitný výkon svojej profesieUplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu prekladateľstva a tlmočníctva: maď. jazyk a kultúra v kombinácii bude schopný prekladať a tlmočiť z/do maďarského jazyka do/z zvoleného jazyka a môže nájsť uplatnenie v hospodárskej sfére, v štátnej správe, v medzinárodných inštitúciách ako aj v cestovnom ruchu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú uvedené na adrese:

https://www.fss.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie-2/podmienky-prijatia-na-studium/podmienky-prijatia-na-magisterske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity ako reprezentácia školy a i.). Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v súbore cloggingových tancov ATIKUS, divadielko VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

UKF v Nitre organizuje a ponúka aj externé formy štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandské štúdium, rozširujúce štúdium pre absolventov učiteľského štúdia, doplňujúce pedagogické štúdium). Konkrétna a komplexná ponuka možností externého štúdia fakúlt UKF pre akademický rok 2018/2019 je zverejnená aj na internetovej stránke univerzity www.ukf.sk a jej fakúlt. Pre organizáciu prijímacích skúšok externého štúdia platia rovnaké pokyny ako pre uchádzačov o denné štúdium na všetkých fakultách UKF.Podmienky pre zahraničných študentov
 • študijné programy na fakultách UKF si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad,
 • uchádzač v stanovenom termíne vyplní a zašle v písomnej a elektronickej forme prihlášku na štúdium a úspešne vykoná prijímacie skúšky, resp. splní podmienky prijímacieho konania na zvolený študijný program,
 • uchádzač doloží k prihláške životopis a ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku,
 • podmienkou pre zahraničných uchádzačov je absolvovanie jazykovej prípravy, pokiaľ slovenský jazyk neovládajú,
 • štúdium je bezplatné pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, zahraničných študentov slovenskej národnosti (krajanov) a štátnych príslušníkov Európskej únie,
 • pre ostatných uchádzačov zo zahraničia podmienky štúdia určujú medzištátne dohody, resp. štúdium sa koná za poplatok.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom počet získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, musí byť najmenej 180 kreditov.

Uchádzači sa môžu prihlásiť na všetky študijné programy učiteľstva predmetov v kombinácii s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry, ktoré sú v ponukách ostatných fakúlt UKF. Fakulta sa podieľa aj na uskutočňovaní ďalších študijných programov učiteľstva pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú uvedené v ponuke ostatných fakúlt UKF. V tomto prípade uchádzač v prihláške uvedie, že má záujem o štúdium "pre školy s vyučovacím jazykom maďarským".

Fakulta stredoeurópskych štúdií si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie budú vrátené uchádzačovi o štúdium. • Deň otvorených dverí

  23.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  13.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2019 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • životopis
 • motivačný list


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033,

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky, b)pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT):2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. – lszekeres@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 29.01.2020 14:27

Upozorniť na neaktuálne údaje