Ľudské zdroje a personálny manažment (Human Resources and Personnel Management)

Uplatnenie absolventov

Prospects of graduates

 • departments engaged in personnel and human resources development within manufacturing enterprises, state-owned, public and non-profit organizations.,
 • Human Resource departments in multinationals and foreign enterprises based in Slovakia,
 • personnel agencies, educational, counselling and social organizations under state and local governments, 
 • non-profit organizations (civil associations, foundations, funds, chambers, charities and religious organizations).

Graduate profile
Graduates of the Master program of study in Human Resources and Personnel Management can create conceptual human resources development programs, develop personnel policies and ensure their execution. Knowledge and skills acquired enable graduates to analyse independently and creatively the areas of human resources and labour market. Graduates demonstrate an ability to manage teams and to design and implement employment projects. The curriculum allows graduates to acquire theoretical knowledge on economy and society, recent trends and ideas in management, principles of human resources development, and methods and techniques specific to people management.

Uplatnenie absolventov:

 • v útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov výrobných, štátnych, verejných a neziskových organizácií,
 • v personálnych agentúrach, vo vzdelávacích, poradenských a sociálnych organizáciách štátnej správy a samosprávy, 
 • v neziskových organizáciách (občianskych združeniach, nadáciách, fondoch, profesijných komorách, charitatívnych a náboženských organizáciách).

Profil absolventov
Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu vytvárať koncepčné programy rozvoja ľudských zdrojov a personálne politiky a zabezpečovať ich realizáciu. Získané poznatky im umožňujú realizovať prieskumy v oblasti personalistiky a trhu práce s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi sú schopní riadiť tím, navrhovať a realizovať vlastné projekty v oblasti zamestnávania ľudí. Obsah predmetov študijného programu umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti o  rozvoji hospodárstva a  spoločnosti, o nových trendoch manažmente, o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov, o postupoch a technikách riadenia ľudí. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Applicants who completed a Bachelor's degree programme of minimum 3 years (Act No. 131/2002 Coll.) or completed their full higher-education studies in the length of 5 years (Act No. 172/1990 Coll.) can be admitted to Master's degree programme in Human Resources and Personnel Management.Doplňujúce informácie

Vypísanie 2., prípadne ďalšieho kola prijímacieho konania zváži dekan fakulty a prijímacie konanie bude do 15 dní od uzavretia prihlášok.Podmienky pre zahraničných študentov

Admission criteria apply to both international and Slovak students.

Information for applicants from abroad for II. (master´s, engineering, ) degree study

or III. (postgraduate) degree study.

1. Applicants from the Czech Republic have the same conditions as applicants from the Slovak Republic.

 2. For applicants with whom the Slovak Republic has concluded a contract on the mutual recognition of equivalence of educational documents or the state of the European Higher Education Area.

 Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on Recognition of Education Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the evidence of education pursuant to Section 33 1 of the Act and § 36 par. (1) and (2) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of a third country with which an international agreement on mutual recognition of equivalence of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) the Republic is bound to be recognized as equivalent automatically for the purposes of continuing the study.
If it is a certificate of education pursuant to § 33 par.1 of the Act issued by a recognized educational institution of the European Higher Education Area (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece , The Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom and Belarus), the level of education is recognized as equivalent automatically for the purposes of continuing education.

 

Applicant submits a written request on recognition of education document to TnUAD which must contain:

 • first name and surname of applicant;
 • address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • subject of request;
 • name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • year confirming the end of applicant’s study;
 • applicant’s signature.

Annex to the request:

 • copy of identification card;
 • verified copies of education documents;
 • document on the payment of administrative fee

The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language. TnUAD assesses the request within 7 days from receipt of the request. If the application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and shall ask the applicant to complete the missing documents or to remedy the deficiencies of the application. TnUAD will issue within 15 days of receipt of the complete application a decision stating with which evidence of education the evidence of presented proof of education is equivalent.

3. For applicants from another Member State or third country

Under § 33 par. 1 of the Act Recognizing the Certificate of Education issued by recognized higher education institutions in another Member State or in a third country for the purpose of continuing the studies shall be decided by TnUAD, who carries out study programs in the same study or related fields of study as mentioned in the education document.

The applicant shall submit a written application for recognition of the evidence of education which must contain the information referred in point 2. The application shall include in particular:

 • copy of identification card;
 • verified copies of education documents;
 • statement of completed subjects and completed exams;
 • verified copy of supplement to university diploma, if it is issued by the given recognized university;
 • information about the educational background, what is the subject of request (a copy is enough);
 • verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;
 • document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6,50 € - undamaged and unglued).

The ADUT, within the meaning of § 34 of Statue book, decides about the recognition of education documents at the latest two months since the delivery of a complete request and also decides: 

 • on the recognition of education document;
 • on the rejection of request on the recognition of education document;
 • on the imposition of differential exam.

 Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, e-mail: eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

General information on the admission exam

 

It is advisable to fill the application electronically via https://e-prihlaska.tnuni.skIt is not required to print the e-form. Applicants must, however, send the following enclosures to the Faculty Study Department:

 • copy of the Bachelor degree diploma attested by a notary or register office. 
  Graduates of 2019 are required to submit a notary attested copy of the Bachelor degree diploma upon its receipt, not later than the enrolment date. This is not applicable to 2019 graduates from FSEV TnUAD.
 • A certificate of recognition of the Bachelor degree awarded by foreign institutions of higher education is required to be submitted not later than the enrolment date. (Higher education diplomas issued in the Czech Republic are automatically considered as equivalent, i.e. with no further action)

Important information for applicants:

 • Applicants shall not write the course units taken and grades received in the course of their Bachelor study.
 • E-application is registered in the Academic Information System (AIS) when "saved".
 • If the admission fee is not paid via the e-application within 8 days from being in the "preklopená/flipped" status, applicants shall check whether their payment was made with the chief accountant: maria.suletyova@tnuni.sk.
 • Applicants who completed an associated Bachelor's degree programme or other Bachelor's degree programmes or completed their full higher-education studies in the length of 5 years can be admitted to Master's degree programme in Human Resources and Personnel Management. Applicants, who are graduates of Bachelor's degree programmes from other institutions of higher education, shall take examinations in selected compulsory course units in the Bachelor's degree programme of Human Resources and Personnel Management.    
 • Applicants who did not pay the fee will not receive a decision on admission.
 • The selection procedure starts with the delivery of applications for study. The application must be delivered by the deadline as set by the faculty. The Faculty will not send notifications on the registration of applications. Applicant registration in AIS can be checked in the e-application, the application status is "preklopená/flipped".
 • The Dean of the Faculty of Social and Economic Relations shall appoint a board for the admission procedure, consisting of a chairman and its members. The commission shall verify whether all the requirements related to the Master's degree programme are met.
 • The dean shall decide on the admission to study based on the recommendations by the board members.
 • Unsuccessful applicants may submit a request to examine the decision on the admission procedure to the dean within eight days from its delivery.
 • Applicants who received a decision on admission are required to enrol to the programme of study as instructed in writing.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.skVyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu. 
  Tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium. Nevyžaduje sa od tohoročných absolventov FSEV TnUAD.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Upozornenie pre uchádzačov:

 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.
 • V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky:"preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

 

 • Na štúdium v II. stupni vysokoškolského štúdia  študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí absolvovali príbuzné a ďalšie študijné odbory I. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.), alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium. Uchádzači, absolventi študijných programov I. stupňa z iných vysokých škôl absolvujú počas inžinierskeho štúdia diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu bakalárskeho študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment.

 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“.
 • Dekan FSEV TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. • Deň otvorených dverí

  20.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.01.2019 - 20.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Billing information

Invoice data to pay the admission procedure fee will be generated automatically in the form of a bank order after submitting the e-application, which can be found on https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home.

The fee must be paid within 14 days of sending the e-application. 

If you do not use the e-application process described above and submit a printed application, the information on payment will be sent upon its receipt to your e-mail address.

The fee must be paid within 14 days of the payment order sent.

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Ľudmila Vázalová – ludmila.vazalova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 27.11.2019 07:18

Upozorniť na neaktuálne údaje