Ľudské zdroje a personálny manažment

Uplatnenie absolventov
 • v manažmente podnikov a v útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov výrobných, štátnych, verejných a neziskových organizácií,
 • v personálnych agentúrach, vo vzdelávacích, poradenských a sociálnych organizáciách štátnej správy a samosprávy, 
 • v neziskových organizáciách (občianskych združeniach, nadáciách, fondoch, profesijných komorách, charitatívnych organizáciách).

Profil absolventov
Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu vytvárať koncepčné programy rozvoja ľudských zdrojov a personálne politiky a zabezpečovať ich realizáciu. Získané poznatky im umožňujú realizovať prieskumy v oblasti personalistiky a trhu práce s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi sú schopní riadiť tím, navrhovať a realizovať vlastné projekty v oblasti zamestnávania ľudí. Obsah predmetov študijného programu umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti o  rozvoji hospodárstva a  spoločnosti, o nových trendoch manažmente, o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov, o postupoch a technikách riadenia ľudí. Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na   štúdium    II.    stupňa  vysokoškolského   štúdia študijného programu "Ľudské zdroje    a personálny manažment" môžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň vysokoškolského štúdia v trvaní min. 3 roky alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium.Doplňujúce informácie

Vypísanie 2., prípadne ďalších kôl, resp. predĺženie podávania prihlášok ( a následný termín prijímacieho konania) zváži dekan fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky  prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, e-mail: eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:

Povinné prílohy prihlášky – všetci okrem absolventov FSEV TnUAD:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.
  Tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Povinné prílohy prihlášky – len absolventi FSEV TnUAD:

 • Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.

Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia.

Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • Na štúdium v II. stupni vysokoškolského štúdia  študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí absolvovali príbuzné a ďalšie študijné odbory I. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.), alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium. Uchádzači, absolventi študijných programov I. stupňa z iných vysokých škôl absolvujú počas inžinierskeho štúdia diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu bakalárskeho študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment (Akreditačný spis).
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí  predložiť doklad  o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou.  Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
 • Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho kompletnej prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať na základe zverejnených informácií na www.fsev.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme (AIS).
 • Uchádzač si môže na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov podať len jednu prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia a na nej vyznačiť len jednu formu štúdia (dennú alebo externú).
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.


Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Deň otvorených dverí

  20.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  21.11.2019 - 15.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

UPOZORNENIE: všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Ľudmila Vázalová – ludmila.vazalova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 16.07.2020 12:45

Upozorniť na neaktuálne údaje