Liečebná pedagogika

Deň otvorených dverí 23. januára 2016.

Fakulta pripravuje odborníkov pre oblasť predškolskej výchovy, pre I. stupeň ZŠ (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) a učiteľov akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov na základných školách, základných umeleckých školách a na stredných školách. Ako jedna z mála fakúlt v SR vytvára výchovno-vzdelávaciu bázu pre celú oblasť špeciálnej pedagogiky, ktorá umožňuje zabezpečiť prípravu učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení pre deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho fakulta vychováva odborníkov v oblasti cudzích jazykov a kultúr. V oblasti logopédie sú absolventi spôsobilí vykonávať profesiu logopéda v rezorte zdravotníctva, školstva a v rezorte práce a sociálnych vecí ako aj v neštátnych zariadeniach. V oblasti liečebnej pedagogiky fakulta pripravuje odborníkov na vykonávanie liečebnopedagogickej odbornej činnosti v rezorte školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. Absolventi štúdia sociálnej pedagogiky získavajú odbornú spôsobilosť ako sociálni pedagógovia, pestúni, výchovní pracovníci aj ako pracovníci štátnej správy a samosprávy v oblasti starostlivosti o dieťa a mládež. Katedra sociálnej práce vychováva odborníkov – sociálnych pracovníkov pre rôzne oblasti sociálnej práce.

Doplňujúce informácie

Možnosti ubytovania Základnými kritériami pre poskytnutie ubytovania v študentských domovoch sú sociálna situácia študenta, časová dostupnosť miesta trvalého bydliska od Bratislavy, študenti so zdravotným postihnutím sú uprednostňovaní.

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu maturitného vysvedčenia. Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov.Podmienky prijatia

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Úspešné absolvovanie ústnej talentovej prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/49 287 202,

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., tel.: 02/49 287 156,

            e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

            doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02 49 287 109,

            e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s poruchami učenia:

            PhDr. Jana Vernarcová, PhD.,  tel.:   02/50 222 341,

            e-mail: vernarcova@fedu.uniba.sk

Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  prípravu.Všeobecné informácie

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu. Uchádzač si môže podať prihlášku na max. dva Bc. študijné programy.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva výlučne elektronicky cez akademický informačný systém AIS2. Prihlášku a podrobný popis nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju musí vytlačiť (1. list formátu A3 – obojstranná tlač), podpísať a s požadovanými prílohami (životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), poslať poštou na adresu študijného oddelenia PdF UK. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr do 31. marca 2016  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobné informácie o obsahovej náplni prijímacích skúšok k jednotlivým študijným programom sú zverejnené na internetovej stránke fakulty http://www.fedu.uniba.skForma prijímacej skúšky

Ústna (talentová) skúška pozostáva z motivačného pohovoru a z posúdenia úrovne osobných umelecko-kreatívnych kompetencií v zmysle expresívnych terapií. Cieľom ústnej (talentovej) skúšky je posúdiť potenciál uchádzača k profesii liečebného pedagóga (zhodnotiť kvalitu sociálno-komunikačných a umelecko-kreatívnych kompetencií). • Podanie prihlášky na štúdium

  15.10.2015 - 31.03.2016

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2016 - 10.06.2016

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2016

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

 

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20162017

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Detail študijného programu

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 02.10.2015 10:59

Upozorniť na neaktuálne údaje