Lesnícke technológie

Študent získa prehlbujúce poznatky, ako aj ďalšie praktické skúsenosti najmä z informačného, technického a technologického základu lesníctva ale aj nevyhnutný rozsah poznatkov z ostatných špeciálnych lesníckych disciplín ako je pestovanie, ekológia a ochrana lesa, hospodárska úprava lesov ako aj lesnícka ekonomika a politika.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore lesnícke technológie dokáže analyzovať a riešiť zložité, komplexné a štruktúrované informačne, technicky a technologicky orientované úlohy  a problémy lesného hospodárstva ale aj prvotného spracovania dreva, manažmentu krajiny a komunálneho hospodárstva. Je dostatočne tvorivý a samostatný a zároveň mu získané vedomosti umožnia riadiť kolektívy pracovníkov. Dokáže aplikovať problémovo orientované prístupy, variantné riešenia a experimentálne overovania predpokladov. Získa tiež potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Keď nie je uvedený vážený študijný priemer na dodatku k diplomu tak je potrebný  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaným  študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity). Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene doložia neoverené fotokópie dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.    

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe lesnícke technológie je absolvovanie a  ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo, alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške, ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímacím skúškam ako aj študenti zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky na uchádzačov o prijatie na inžinierske štúdium                     

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú kópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Keď nie je uvedený vážený študijný priemer na dodatku k diplomu tak je potrebný  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaným  študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity). Absolventi iných fakúlt TU vo Zvolene doložia neoverené fotokópie dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia.

Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.    

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe lesnícke technológie je absolvovanie a  ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo, alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške, ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   

 

 Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

test • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.08.2020 - 13.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.01.2020 08:40

Upozorniť na neaktuálne údaje