Lesnícka fytológia

Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného vysokoškolského vzdelania 3. (doktorandského) stupňa. Absolvent musí ovládať vedecké metódy výskumu základného botanického a ekologického výskumu s osobitným zreteľom na aplikáciu v taxonómii nižších a vyšších rastlín, genetike a fyziológii lesných drevín, fytocenológii a lesníckej typológii, ekológii rastlín, ďalej na zachovanie biodiverzity a ochranu genetických zdrojov a šľachtenie lesných drevín.Uplatnenie absolventov

Vedomosti a zručnosti a ich nadväznosť na uplatnenie v praxi závisia od konkrétnej špecializácie. V súlade s profilom definovaným v opise študijného odboru má absolvent ovládať vedecké metódy výskumu a monitoringu aplikovateľné v ekologicky orientovanom lesnom hospodárstve, byť schopný samostatne skúmať procesy prebiehajúce v rastlinných spoločenstvách lesných ekosystémov, vykonávať klasifikáciu a typologické zaradenie prírodných podmienok a lesných spoločenstiev, monitoring zmien biodiverzity a poskytovať odporúčania pre trvalo udržateľné využívanie lesných ekosystémov. Predmety, zaradené v študijnom programe, sú orientované práve na získanie potrebných vedomostí, a následná vlastná vedecká práca spojená so zberom a získavaním údajov pre vypracovanie dizertačnej práce smeruje k získaniu praktických zručností v konkrétnej špecializácii. Predmety a výskumná prax smerujúce k hodnoteniu stavu, dynamiky a ekológie vegetácie sú orientované na oblasť hospodárskej úpravy lesov a ochrany prírody resp. manažmentu životného prostredia. Doktorandi získavajú vedomosti a praktické zručnosti v oblasti klasifikácie vegetácie v rámci rôznych klasifikačných systémov (lesnícka typológia, geobotanický systém, biotopy), hodnotenia stavu a zmien druhového zloženia a štruktúry vegetácie lesných ekosystémov v kontexte rôznorodých ekologických faktorov určujúcich charakter lesných spoločenstiev, a takisto v oblasti monitoringu a sledovania stavu druhového zloženia lesných ekosystémov. Špecializácia v oblasti fyziológie a genetických zdrojov umožňuje následné uplatnenie v lesníckej prvovýrobe (hlavne šľachtiteľské a škôlkarské strediská OZ Semenoles a súkromných vlastníkov). Vedomosti a zručnosti sú tu zamerané na metodiky fyziologického a ekofyziologického výskumu a jeho nadväznosti na hodnotenie zdravotného stavu lesov, využívania genetických markérov a ich súvislosti s problematikou lesného reprodukčného materiálu a šľachtenia lesných drevín. Doktorandské štúdium zároveň rozširuje obzor vedomostí uplatniteľných v štátnej správe lesného hospodárstva.

Absolventi študijného odboru Lesnícka fytológia sú spôsobilí zastávať funkcie špecialistov a riadiacich pracovníkov v uvedených oblastiach a samozrejme môžu pôsobiť vo funkciách vysokoškolských resp. stredoškolských učiteľov či vedecko-výskumných pracovníkov v rezortných výskumných inštitúciách či SAV.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

  • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
  • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Doplňujúce informácie

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí:

  • písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium),
  • z ústneho pohovoru pred komisiou.

V pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie - podľa zvolenej témy. V rámci prijímacieho konania sa zohľadnia aj ďalšie aktivity uchádzača, ako napr. ŠVOČ, publikačná činnosť,atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Dosiahnutie príslušného vzdelania alebo jeho ekvivalentu v zahraničí musí zahraničný uchádzač o štúdium doložiť dokladmi potvrdzujúcimi dosiahnutie príslušného vzdelania.

Uchádzač o štúdium zo zahraničia je povinný predložiť fakulte overený doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania príslušného stupňa a kópiu pasu. Na základe predložených dokladov, úspešného prijímacieho konania a v prípade, že uchádzač podlieha režimu školného a poplatkov spojených so štúdiom pre zahraničných študentov, po predložení dokladu o zaplatení preddavku školného za prvý akademický rok, vydá fakulta uchádzačovi akceptačný list ku štúdiu. Akceptačný list podpisuje dekan. Po získaní akceptácie na štúdium si zahraničný uchádzač o štúdium, ak podlieha vízovej povinnosti, požiada o udelenie zodpovedajúceho typu víza. V prípade, že vízum nebude uchádzačovi udelené, univerzita mu školné bez omeškania vráti.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

nie je možné bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch. Tlačivo pre prihlášku na doktorandské štúdium je: "Prihláška na vysokoškolské štúdium, doktorandské - tretí stupeň". Termín podania prihlášky je do 31. mája na dekanát Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen. Prílohy k prihláške: notársky overená fotokópia diplomu,dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (okrem absolventov LF TU vo Zvolene), motivačný životopis, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, doklad o uhradení manipulačného poplatku. Taktiež je potrebné doložiť rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústnaTesty

test z cudzieho jazyka, pohovor  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 31.05.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    05.06.2023 - 09.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1250 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101         

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX       

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie: - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 10:45

Upozorniť na neaktuálne údaje