Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom. Dokáže spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Dokáže analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve môže nájsť široké uplatnenie v zdravotníctve na oddeleniach klinickej biochémie, mikrobiológie, farmakológie, patológie (cytológie), hematológie, genetiky, toxikológie, imunológie, alergológie a pod. Pracovať môže aj v laboratóriách hygienickej služby ako aj vo vedeckých laboratóriách. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá prijatia pre dennú a externú formu štúdia:

-          získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);

-          zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;

-          prijímacie konanie bude prebiehať formou výberového konania – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača;

-          prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

Všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.Doplňujúce informácie

 Kontakt:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50  Trenčín

www.fz.tnuni.sk

 

Študijné oddelenie:

Ing. Renáta Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.skPodmienky pre zahraničných študentov

Recognition of Completed Education at Secondary Schools

 Recognition of leaving certificates and diplomas issued by a secondary school in other member state or in a third state is performed at the Department of Education of the respective District Office, after the comparison of the content and length of the education obtained by the applicant and the requirements of the equivalent study program in Slovakia.

 The recognition process is initiated with the receipt of the application. The application consists of the first name and surname of the applicant, permanent address or address of similar stay of the applicant, full name and address of the issuing primary or secondary school, the year of completion of the education and applicant’s signature. If the applicant is underage, the application is filed by his/her legal guardian.

 The application includes the following documents:

a) for documents which are subject to a bilateral mutual recognition agreements signed with  Slovak Republic:

 • copy of identification document,
 • certified copy of the leaving certificate or diploma,
 • proof of payment of the administrative fee (5 EUR).

 b) for all other documents:

 • copy of identification document,
 • certified copy of the leaving certificate or diploma,
 • transcript of completed courses and completed exams,
  • in case of vocational secondary education, a confirmation issued by the secondary school about the scope of practical education,
  • an authentication of signatures and seals of the school on the original educational documentation by the competent body of the state in question (apostille, super legalisation), unless an international agreement states otherwise,
 • proof of payment of the administrative fee.

 The administrative fee for the recognition

 • if there is a bilateral agreement signed between the Slovak Republic and the country of origin: 5 EUR
 • if there is not a bilateral agreement signed between the Slovak Republic and the country of origin: 30 EUR

 The applicant is also obligated to present certified translation of the educational documents into the official language.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:

 1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).
 2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:

-       100 % - 81 %         výborne           1

-       80 % - 61 %           chválitebne     2

-       60 % - 41 %           dobre               3

-       menej ako 40 %     dostatočné      4

Uvedené hodnoty sa v prípade absolvovania externej časti maturitnej skúšky z viacerých predmetov spriemerujú.

 1. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
 2. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
 3. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.

Potrebné doklady na prijatie:

-          riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;

-          notárom alebo matrikou overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník) – v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške;

-          notárom alebo matrikou overená kópia maturitného vysvedčenia;

-         doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia;

-          potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive). • Deň otvorených dverí

  20.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  06.07.2020 - 14.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a na štúdium sa zapíšu, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 03.07.2020 13:00

Upozorniť na neaktuálne údaje