Kvalita a bezpečnosť

Charakteristika

Absolvent  študijného programu 3.stupňa Kvalita a bezpečnosť vie aplikovať vedecké metódy riadenia a filozofiu komplexného prístupu zabezpečovania a zlepšovania kvality a riadenia rizík. Študent je schopný vytvárať v rôznych situáciách víziu, politiku a stratégiu, vytvárať komunikačné väzby a netradičné postupy v procesne orientovaných systémoch. Dokáže rozpracovávať postupy podnikateľského samohodnotenia a vytvárať netradičné opatrenia založené na diagnostických postupoch zlepšovania. Má znalosti z metodológie analýzy a riadenia procesov, ako aj metrologických systémov a je schopný skúmať a vyvíjať nové postupy. Dokáže analyzovať, hodnotiť a riadiť riziká, ako aj navrhovať opatrenia na ich zvládanie. Zároveň dokáže riadiť a navrhovať integrované manažérske systémy. Má znalosti a predpoklady pre prácu v aplikovanom výskume a vývoji procesov a samotných produktov. Má znalosti a predpoklady pre prácu vo vrcholovom manažmente organizácií.

Ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu 3.stupňa Kvalita a bezpečnosť rieši výskumné úlohy zamerané na zlepšovanie v praxi. Rozumie a aplikuje rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA, LOPA, 8D). Hodnotí a rieši problémy integrácie manažérskych systémov, riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, manažérstva údržby, kontinuity podnikania a ochrany majetku.
Absolvent vie:
- aplikovať softvérové prostriedky pre systém manažérstva kvality, bezpečnosti a rizík vo všetkých etapách technického života produktu a priemyselných technológií,
- analyzovať a aplikovať legislatívne požiadavky pre kvalitné a bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi,
- vykonávať analýzy rizík strojov a priemyselných procesov ako súčasť integrovanej bezpečnosti v rámci komplexných manažérskych systémov a v riadení údržby,
- používať metodiky a postupy pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent 3.stupňa študijného programu KaB vie:
- viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov v štátnych a verejných inštitúciách tak v podmienkach SR ako aj v rámci krajín EÚ na strednom a vrcholovom stupni riadenia,
- samostatne alebo ako člen tímu plánovať postupy a aplikovať metódy v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia,
- podieľať sa na formulovaní projektov podávaných v rámci výziev domácich ako aj zahraničných poskytovateľov grantov,
- prezentovať výsledky získané v rámci vedeckej činnosti v rámci publikačných aktivít tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,
- byť aktívnym členom riadiacich grémií v strednom ako aj vrcholovom stupni riadenia spoločnosti príp. štátnych a verejných inštitúcii,
- kriticky analyzovať publikované výsledky výskumných aktivít v rámci vedeckých oblastí „Kvalita“ a „Bezpečnosť“.

Obsadzované profesie

- manažér kvality / bezpečnosti / údržby
- výrobný riaditeľ
- inžinier kvality
- vedecko-výskumný pracovník
- autorizovaný bezpečnostný technik
- technik požiarnej ochrany
- špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
- kvalifikovaný odborník pre oblasť „Kvality“ a „Bezpečnosti“.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

písomná, ústnaTesty

cudzí jazyk (anglický) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2024 - 14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.12.2023 12:43

Upozorniť na neaktuálne údaje