Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle

Absolvent študijného programu bude mať široko koncipované vedomosti založené na potrebnom teoretickom základe prírodovedných a odborných disciplín z oblasti hutníctva a materiálových vied o výrobe kovov a nekovových konštrukčných materiálov, ich chemickom zložení, štruktúre, spracovaní, vlastnostiach, možnostiach ich použitia a ochrany. Študijný program vychádza zo spoločenskej požiadavky rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku. Absolvent bude chápať podstatu hlavných technológií spracovania materiálov, a to najmä tvárnením, tepelným spracovaním, odlievaním a bude vedieť voliť vhodné kombinácie materiálov a technológií, pre ich aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach automobilového priemyslu.Uplatnenie absolventov

Absolvent bude dobre teoreticky aj odborne vzdelaný, aby našiel široké uplatnenie  v praxi predovšetkým v oblasti materiálového inžinierstva, spracovania a povrchovej ochrany kovov, ako aj technológie o konštrukcie odliatkov určených pre automobilový priemysel. Absolventi bakalárskeho študijného programu Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle budú môcť pokračovať v ďalšom magisterskom štúdiu v študijných programoch Materiálové inžinierstvo a Tvárnenie materiálov a Zlievarenstvo.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťPodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- bez prijímacej skúškyForma prijímacej skúšky

- bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2020 09:31

Upozorniť na neaktuálne údaje