Kompozícia

Nosné odborné témy jadra znalostí bakalárskeho študijného programu Kompozícia sú viazané na oblasť hudobnej tvorby. Absolvent počas štúdia získa schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo, pričom získa široké rozpätie kreatívnych a praktických skúseností v oblasti hudobného umenia. Získa teoretické vedomosti a schopnosti k pochopeniu podstatných faktov, pojmov, princípov, ktoré úzko súvisia s hudobným umením. Tieto vedomosti samostatne uplatňuje pri analýzach a tvorbe hudobných diel spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí jeho špecializácie.Uplatnenie absolventov

Absolventi prvého stupňa študijného programu sú osobnosťami, ktoré sa na základe získaných schopností a vedomostí uplatnia v praxi ako skladatelia, hudobní aranžéri, aktívni pracovníci kultúrnych inštitúcií alebo organizácií, hudobní dramaturgovia v orchestroch, divadlách, pedagogickí pracovníci na základných umeleckých školách a konzervatóriách, ako redaktori v rozhlase, televízii, v odborných hudobných časopisoch, zorientovaní v základoch modernej technológie v oblasti notografie a počítačových programov.

Náplň študijného programu predurčuje absolventovi aktívne komunikovať najmenej v jednom cudzom jazyku. Absolvent počas štúdia získa:

 • schopnosť vytvoriť hudobné umelecké dielo
 • široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností v oblasti hudobného umenia
 • interpersonálne skúsenosti súvisiace s tímovou prácou


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

sú zverejnené na stránke  Fakulty múzických umení    www.fmu.aku.skDoplňujúce informácie

Na bakalárske štúdium môže študent nastúpiť po úspešnom ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré končí maturitnou skúškou a po úspešne vykonaných prijímacích skúškachPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú uvedené vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD.; tel.:+421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky a písomnej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru študijného programu, ktorý poslucháč chce študovať. Pozostáva z umelecko-tvorivej, alebo umelecko-interpretačnej časti. Písomná skúška pozostáva z  testu v rozsahu učebnej látky konzervatória.

Požiadavky na prijímacie skúšky bakalárskeho študijného programu sú zverejnené na  internetovej stránke fakulty www.fmu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

písomný test z teoretických vedomostí a všeobecných hudobných znalostí  v učebnom rozsahu konzervatórií • Podanie prihlášky na štúdium

  17.12.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.02.2021 - 05.02.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 47 €
elektronická prihláška: 47 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu na základe vygenerovaného príkazu v elektronickej prihláške

názov banky:            Štátna pokladnica

číslo účtu (IBAN):      SK50 8180 0000 0070 0006 7813

BIC kód:                     SPSRSKBAXXX

variabilný symbol:     20111 (povinný údaj)

názov účtu:                Príjmy AU v BB

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

adresa: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení,  Jána Kollára 22,

974 01 Banská Bystrica

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 04.12.2020 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje