Kognitívna veda

Kognitívna veda sa zaoberá skúmaním ľudskej kognície a tým, ako sú kognitívne procesy realizované v mozgu. Vyznačuje sa interdisciplinaritou – kombinovaným využívaním poznatkov a metód viacerých zúčastnených disciplín – umelej inteligencie, psychológie, neurovedy, lingvistiky, filozofie, antropológie a ďalších. Štúdium kognitívnej vedy na FMFI UK spája tieto disciplíny so špeciálnym dôrazom na formalizáciu a výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, čo ich umožňuje nielen exaktnejšie uchopiť, ale takto získané výpočtové modely ďalej aplikovať v podobe inteligentných technológií.

Kognitívna veda je potrebná všade tam, kde treba pochopiť ľudské myslenie a rozhodovanie v konkrétnych situáciách, a čoraz viac aj tam, kde sa ľudské myslenie stretáva a interaguje s vytvorenými inteligentnými technológiami.

Program Kognitívna veda je vyučovaný v anglickom jazyku a je realizovaný v rámci Konzorcia MEi:CogSci, http://meicogsci.eu.Uplatnenie absolventov

Absolvent programu KV získa schopnosť:

 • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s využitím metód kognitívnej vedy a umelej inteligencie,

 • navrhovať, realizovať, analyzovať, vyhodnocovať a interpretovať výpočtové simulácie súvisiace s aplikáciami kognitívnej vedy,

 • navrhovať, testovať a vyhodnocovať behaviorálne experimenty (s využitím štatistickej analýzy a interpretácie dát),

 • využiť nadobudnuté znalosti o ľudskom myslení (a kognitívnych procesoch všeobecne) pri návrhu systémov určených na (user-friendly) interakciu s človekom (napr. v oblasti ergonomického dizajnu, návrhu webových stránok a pod.),

 • uplatniť sa ako výskumník v kognitívnej vede alebo tvorivý pracovník a aplikovať  informatické metódy, koncepty, ale aj programátorské  zručnosti v empirických oblastiach výskumu ako sú psychológia, neuroveda a lingvistika,

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, vrátane multidisciplinárnych výskumných a vývojových tímov,

 • v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu v kognitívnej vede (alebo v niektorej zo súvisiacich disciplín, napr. v informatike na FMFI) alebo v programoch príbuzných študijných odborov (napr. psychológia, neuroveda, lingvistika) na iných fakultách na Slovensku i v zahraničí, a pedagogicky pôsobiť  na rôznych typoch vysokých škôl zameraných na relevantné kognitívnovedné disciplíny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Doplňujúce informácie

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika a získanie aspoň 20 bodov z prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov, vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený v informačných listoch štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej a ústnej. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Forma skúšky je uchádzačovi oznámená v pozvánke na prijímaciu skúšku. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2022 - 24.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 33 €
elektronická prihláška: 15 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 01.09.2021 20:47

Upozorniť na neaktuálne údaje