Katolícka teológia

Doktorandské štúdium katolíckej teológie má dva stupne - licenciát a doktorát. Absolvent prvého stupňa získava akademický titul „licenciát teológie“. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní. Obhajobou licenciátskej práce a licenciátskou skúškou doktorand preukazuje svoju spôsobilosť v teologickom vedeckom bádaní. Absolvent druhého stupňa získava titul "doktor" ("PhD."). Študent dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Doktorand je schopný vysokého stupňa analýzy a syntézy poznatkov v úzkej špecializácii príslušného odboru a tiež má veľmi dobrý prehľad existujúcej odbornej literatúry. Absolvent ovláda teoretické portfólio na prednášanie teologických disciplín na vysokej škole.Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia nachádza uplatnenie predovšetkým ako vyučujúci teologických disciplín na vysokých školách a vedecký pracovník, prípadne zamestnanec ordinariátov.

Svoje uplatnenie nachádzajú absolventi aj v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách Katolíckej cirkvi, kde sú požadované vyššie akademické stupne.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. v programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára.


Doplňujúce informácie

Štúdium sa otvára len na fakulte v Bratislave. Uchádzači sa prihlasujú elektronicky cez portál e-prihlas.Podmienky pre zahraničných študentov

Znalosť slovenského jazyka. Ostatné ako u občanov SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Vyžaduje sa:

 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára,
 • spravidla dva roky praxe po skončení magisterského štúdia katolíckej teológie.

Ku prihláške uchádzač priloží návrh témy a anotácie licenciátskej, resp. dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • odporúčanie vlastného ordinára (papierová forma, elektronická forma)
 • anotácia záverečnej práce (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: 7000149640/8180

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variabilný symbol: 4031130

konštantný symbol: 1118

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 22.11.2023 10:13

Upozorniť na neaktuálne údaje