Katolícka teológia

Denné štúdium - pre kandidátov kňazstva; v Bratislave je otvorené denné štúdium aj pre laikovUplatnenie absolventov

Absolventi denného štúdia - katolícki kňazi, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, príprava na trvalý diakonát, pastoračné služby vo farnosti (kancelária, pastoračná rada a pod.).

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denné štúdium

 • mravný a bezúhonný život kresťana
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)
 • odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska
 • dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)


Doplňujúce informácie

Štúdium sa otvára v Bratislave a Nitre. Uchádzač môže poslať prihlášku len na jedno pracovisko fakulty.

K prihláške je potrebné priložiť doklady: rodný list, krstný list so záznamom o birmovke a sobáši, sobášny list z obecného úradu, sobášny list rodičov z farského úradu (len u denných študentov-kandidátov kňazstva), maturitné vysvedčenie, životopis, lekárske svedectvo o zdravotnom stave (stačí priniesť až v deň prijímaích pohovorov), odporúčanie miestneho farára, potvrdeni o úhrade poplatku. Všetky doklady sú originály alebo overené kópie.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Michal Vivoda, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška je písomnou formou. Písomná časť pozostáva z písomného testu a vypracovania jednej zo zadaných tém podľa výberu uchádzača. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy a prehľad o súčasnom dianí v Cirkvi. Pri ústnom pohovore sa hodnotí motivácia pre štúdium a slovný prejav.

 

Fakulta po obdržaní prihlášky pošle uchádzačovi spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru na písomný test.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústnaTesty

Vedomostný test zo Svätého písma, Katechizmu a súčasného diania v Cirkvi. Vypracovanie témy - výber z piatich tém podľa slohového štýlu. • Deň otvorených dverí

  12.05.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2021 - 15.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma, elektronická forma)
 • odporúčanie miestneho farára (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: 7000149640/8180

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variabilný symbol: 4031130

konštantný symbol: 1118

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.08.2020 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje