Katolícka teológia

Denné štúdium - pre kandidátov kňazstva; v Bratislave je otvorené denné štúdium aj pre laikovUplatnenie absolventov

Absolventi denného štúdia - katolícki kňazi, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, príprava na trvalý diakonát, pastoračné služby vo farnosti (kancelária, pastoračná rada a pod.).

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denné štúdium

 • mravný a bezúhonný život kresťana
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)
 • vyjadrenie farára v mieste trvalého bydliska
 • dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)
 • prijatie na štúdium v Nitre: prijatie do kňazského seminára


Doplňujúce informácie

Prihlášky na štúdium sa podávajú len na jedno pracovisko, a to na fakultu do Bratislavy (BA) alebo do Kňazského seminára v Nitre (N). V Bratislave študujú kandidáti kňazstva za Bratislavskú arcidiecézu a Trnavskú arcidiecézu, rehoľníci a laici, v Nitre študujú kandidáti kňazstva za Nitriansku, Žilinskú a Banskobystrickú diecézu a rehoľníci. Uchádzači sa prihlasujú na štúdium cez portál eprihlas elektronicky.

K elektronickej prihláške treba doložiť ako prílohu: maturitné vysvedčenie (sken), vysokoškolský diplom (sken), životopis (sken), vyjadrenie miestneho farára (sken), súhlas so spracovaním osobných údajov (sken).

Súhlas so spracovaním osobných údajov je uvedený na stránke fakulty: http://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/

Uchádzači so špecifickými potrebami – v prípade, že majú záujem o úľavy v prijímacom konaní spojené so zdravotným stavom, je potrebné ku prihláške doložiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave (sken).Podmienky pre zahraničných študentov
 • Znalosť slovenského jazyka

Ostatné tie isté ako pre občanov SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Michal Vivoda, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška na magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň) sa realizuje písomnou a ústnou formou. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy primerané úrovni stredoškolského vzdelania. Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou na fakultu prijímací pohovor do kňazského seminára.

Fakulta po obdržaní prihlášky pošle uchádzačovi spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru na písomný test.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústnaTesty

Vedomostný test zo Svätého písma, Katechizmu a súčasného diania v Cirkvi. Vypracovanie témy - výber z piatich tém podľa slohového štýlu. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2022 - 14.06.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • vyjadrenie miestneho farára (papierová forma, elektronická forma)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: 7000149640/8180

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variabilný symbol: 4031130

konštantný symbol: 1118

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2022 15:13

Upozorniť na neaktuálne údaje