Katolícka teológia

Doktorandské štúdium katolíckej teológie má dva stupne. Absolvent prvého stupňa získava akademický titul „licenciát teológie“. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní. Obhajobou licenciátskej práce a licenciátskou skúškou doktorand preukazuje svoju spôsobilosť v teologicko-vedeckom bádaní. Absolvent druhého stupňa dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Doktorand je schopný vysokého stupňa analýzy a syntézy poznatkov v úzkej špecializácii príslušného odboru a tiež má veľmi dobrý prehľad existujúcej odbornej literatúry. Absolvent ovláda teoretické portfólio na prednášanie teologických disciplín na vysokej škole.Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia nachádza uplatnenie predovšetkým ako vyučujúci teologických disciplín na vysokých školách a vedecký pracovník, prípadne zamestnanec ordinariátov.

Svoje uplatnenie nachádzajú absolventi aj v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách Katolíckej cirkvi, kde sú požadované vyššie akademické stupne.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára.


Doplňujúce informácie

Štúdium sa otvára len na fakulte v Bratislave.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Vyžaduje sa:

 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára,
 • spravidla dva roky praxe po skončení magisterského štúdia katolíckej teológie.

Ku prihláške uchádzač priloží návrh témy a schémy licenciátskej, resp. dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

Ústny pohovor. • Deň otvorených dverí

  12.05.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2021 - 31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  18.06.2021 - 18.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • odporúčanie vlastného ordinára (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: 7000149640/8180

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variabilný symbol: 4031130

konštantný symbol: 1118

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 24.08.2020 13:08

Upozorniť na neaktuálne údaje