Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

Študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty ponúka dva samostatné študijné plány: KAMERAMANSKÁ TVORBA (zabezpečuje Ateliér kameramanskej tvorby) a VIZUÁLENE EFEKTY (zabezpečuje Ateliér vizuálnych efektov).

Štúdium v študijnom pláne Kameramanská tvorba školí budúcich profesionálov pre oblasť filmu a televízie. Poslucháči sú vychovávaní pre samostatnú tvorivú prácu kameramana v oblasti filmovej a televíznej hranej i nehranej tvorby. Okrem toho sa študent zoznamuje s teóriou filmovej a televíznej fotografie, technikou a ďalšími disciplínami, ktoré sú pre jeho samostatnú prácu nevyhnutné. Bakalárske štúdium trvá 3 roky. Po ukončení 3. ročníka a absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky získa poslucháč titul "bakalár". Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia a absolvovaní prijímacích skúšok na magisterský stupeň môže študent pokračovať v magisterskom štúdiu a získať po jeho ukončení titul „magister“.    Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana.  U uchádzačov o toto štúdium sa predpokladá znalosť fotografickej techniky čiernobielej i farebnej, všeobecné znalosti z oblasti filmu, televízie a videa. Predpokladá sa, že záujemca o štúdium sleduje filmy a televízne programy s prihliadnutím k práci popredných kameramanov.

*********************************************************

Študijný plán VIZUÁLENE EFEKTY

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmových a televíznych vizuálnych efektov.

Štúdium je denné a trvá 3 roky.

Končí štátnymi skúškami Teórie vizuálnych efektov, Teórie a praxe vybraných grafických a kompozitingových programov a z Dejín vizuálnych efektov a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.Uplatnenie absolventov

Kameraman, autor vizuálnych efektov je autorom alebo spoluautorom obrazovej zložky filmového,  aj televízneho diela. V rámci svojej dramaticky - výtvarnej činnosti vyberá kameraman spolu
s režisérom a architektom vhodnú hmotnú realitu, ktorú v rámci dramaturgickej koncepcie filmu povýši do emotívne aktívneho tvaru. Deje sa to  kvalifikovaným využitím výrazových prostriedkov filmovej fotografie často s pomocou autora vizuálnych efektov, a koloristu.

V dôsledku týchto tvorivých postupov sa vo výslednom diele neuplatňuje len hmotná realita, predmety alebo osoby a ich akcie sami o sebe, ale ich obraz vytvorený tvorivou aktivitou kameramana, fotografa a vizualizéra virtuálnych scén.

Predpokladom realizácie umeleckých zámerov a predstáv filmového tvorcu sú jeho technické znalosti
a organizačné schopnosti. Vedľa profesionálnych a technicko-technologických znalostí musí mať schopnosť logického myslenia, pre uplatňovanie množstvo teoretických vedomostí. Filmový tvorca musí  mať zmysel pre formálnu presnosť a precíznosť, kombinačný zmysel a pohotovosť myslenia, schopnosť podriadiť sa tvorivým zámerom producenta a spolupracovať na jeho plnení s ďalšími tvorivými pracovníkmi – hlavne s režisérom.

Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie pod vedením pedagógov – významných tvorcov. Dôraz sa kladie na aktivitu pri príprave a realizácii hraného filmu. Študent sa oboznamuje s metodikou vizuálnej dramaturgie a vytvára si ucelený názor na výtvarné, obrazové, realizačné a organizačné problémy pri príprave, nakrúcaní a obrazovej postprodukcii. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si všetky technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana, fotografa aj vizuálneho tvorcu. Veľký dôraz sa kladie na praktickú prácu v školskom ateliéri, kde študent získa praktické skúsenosti s tvorbou svetelných konštrukcií. Rovnako dôležité sú potom postprodukčné a laboratórne pracoviská, kde študent vytvára posledné fázy svojho diela.

Uplatnenie: kameraman, autor vizuálnych efektovVždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ostatné dôležité informácie nájdete v prospektoch: 

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31.1.2019 – 1.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: VIZUÁLNE EFEKTY (prospekt 2019-2020)
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 7.2.2019 – 8.2.2019 (štvrtok, piatok)
Zaslanie prihlášky s dátumom pošty: najneskôr do 3. 12. 2018
Zaslanie povinných domácich prác s dátumom pošty: najneskôr do 4. 1. 2019
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 9

 

 Doplňujúce informácie

Vyberte si jednu z dvoch možností prihlášky na bakalárske štúdium:

 

 • buď papierová ŠEVT

                                                                                            

 • alebo elektronická

 

FTF preferuje elektronickú prihlášku, ktorú treba po potvrdení v systéme vytlačiť a doporučene zaslať so všetkými povinnými prílohami. (Akceptujeme výlučne túto formu elektronickej prihlášky, iné typy, napr. z Portálu VŠ,neakceptujeme!).

Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní:e-prihlaska.vsmu.sk Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

**********************************************************

VŠEOBECNE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

 • Termín konania prijímacích skúšok stanoví dekan pri určení organizácie školského roka.
 • Dekan oznámi prihláseným uchádzačom písomne dátum konania prijímacej skúšky najneskôr do 15 dní pred jej konaním. Dekan môže pokladať pozvánku na prijímaciu skúšku za bezpredmetnú a uchádzača nepripustiť k prijímacím skúškam, ak uchádzač do stanoveného termínu nedodá všetky povinné domáce práce, nakoľko tým uchádzač nesplnil jednu časť prijímacej skúšky.
 • Prijímacie skúšky na FTF VŠMU, vzhľadom na ich špecifiká a z dôvodu rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov počas priebehu skúšok, nie je možné vykonať v náhradnom termíne.
 • Prihlášky na štúdium sa podávajú na predpísanom tlačive, alebo uchádzač vyplní a vytlačí elektronickú prihlášku e-prihlaska.vsmu.sk (FTF PREFERUJE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU). Súčasťou prihlášky je maturitné vysvedčenie, životopis, potvrdenie očného lekára (iba pre št. plán kameramanská tvorba), papierový doklad o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky, prípadne ďalšie doklady, ktoré uchádzač pokladá za potrebné na potvrdenie svojej aktivity a činnosti súvisiacej so zvoleným študijným programom.
 • Dekan si môže na objektívne zhodnotenie predpokladov uchádzača na štúdium na vysokej škole, najmä na overenie jeho schopností, nadania a záujmu o štúdium na vysokej škole a zdravotného stavu vyžiadať aj ďalšie údaje a podklady.
 • Prijímacej skúšky sa uchádzač musí zúčastniť osobne a v stanovenom termíne. Uchádzač pri prezentácii predloží občiansky preukaz, prípadne ďalšie doklady požadované fakultou.
 • Na FTF VŠMU sa neotvárajú každý školský rok všetky študijné programy uvedené v štatúte VŠMU. O otváraných študijných programoch rozhoduje dekan najneskôr do konca júna bežného roku pre nasledujúci školský rok.
 • Fakulta podľa potreby organizuje pre uchádzačov konzultácie na jednotlivé otvárané študijné programy. Majú informatívny charakter a účasť uchádzačov na nich nie je povinná. Za konzultácie sa od uchádzačov vyberá poplatok, ktorého výšku stanoví dekan.
 • Uchádzači, ktorí sa zúčastnili prijímacej skúšky počas štúdia posledného ročníka na strednej škole pred maturitnou skúškou a boli prijatí, dostanú rozhodnutie o podmienečnom prijatí na FTF VŠMU. Po predložení maturitného vysvedčenia obdržia rozhodnutie o prijatí na štúdium.
 • Účastník prijímacej skúšky môže jeden mesiac po oznámení výsledku za stanovený poplatok nahliadnuť v úradných hodinách na študijnom oddelení do svojich prijímacích materiálov a hodnotenia.
 • Ak sa poslucháč hlási na viac študijných programov, alebo špecializácií naraz, je potrebné podať na každý študijný program samostatnú kompletnú prihlášku vrátane úhrady poplatkov za prijímacie konanie. Doklad o zaplatení - kópiu ústrižku je potrebné vložiť priamo do prihlášky a fixovať vhodným spôsobom. Prijímacie konanie v ateliéroch a katedrách sa nekoná v jeden deň, takže uchádzač môže vyskúšať aj viac kombinácií.
 • Všetky údaje o prijímacom konaní vrátane poradia sú v primeranom rozsahu zverejnené na web stránke http://ftf.vsmu.sk


Forma prijímacej skúšky

Písomná, talentová, ústna • Deň otvorených dverí

  09.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.09.2017 - 03.12.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  31.01.2019 - 08.02.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (papierová forma)
 • papierový ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky (papierová forma)
 • potvrdenie od očného lekára (iba kameramanská tvorba) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Úhrada poplatku - papierová prihláška ŠEVT

Platba zo Slovenska a krajín EÚ:  SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , BIC kód SPSRSKBAXXX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)

Platba pre krajiny mimo EÚ:   SK 23 8180 0000 0070 0007 2858 , SWIFT kód SUBASKBX, variabilný symbol: 63, špecifický symbol: 30.
Pri platbe poplatku za prijímacie skúšky uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO PRIHLÁŠKY!

 

Úhrada poplatku - elektronická prihláška

Elektronická prihláška Vám po jej vyplnení a potvrdení ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. Pri platbe poplatku uveďte v správe pre prijímateľa nasledujúci text: BCPP19-Meno-Priezvisko (príklad: BCPP19-Jana-Kovacova)


Ústrižok – PAPIEROVÉ potvrdenie o Vašej platbe za prijímacie skúšky treba NALEPIŤ DO VYTLAČENEJ PRIHLÁŠKY!

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova.vsmu@gmail.com
Posledná aktualizácia: 21.10.2018 22:21

Upozorniť na neaktuálne údaje