Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

Študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty ponúka dva samostatné študijné plány: KAMERAMANSKÁ TVORBA (zabezpečuje Ateliér kameramanskej tvorby) a VIZUÁLENE EFEKTY (zabezpečuje Ateliér vizuálnych efektov).

 

Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA

Štúdium v študijnom pláne Kameramanská tvorba školí budúcich profesionálov pre oblasť filmu a televízie. Poslucháči sú vychovávaní pre samostatnú tvorivú prácu kameramana v oblasti filmovej a televíznej hranej i nehranej tvorby. Okrem toho sa študent zoznamuje s teóriou filmovej a televíznej fotografie, technikou a ďalšími disciplínami, ktoré sú pre jeho samostatnú prácu nevyhnutné. Bakalárske štúdium trvá 3 roky. Po ukončení 3. ročníka a absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky získa poslucháč titul "bakalár". Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia a absolvovaní prijímacích skúšok na magisterský stupeň môže študent pokračovať v magisterskom štúdiu a získať po jeho ukončení titul „magister“.    Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana.  U uchádzačov o toto štúdium sa predpokladá znalosť fotografickej techniky čiernobielej i farebnej, všeobecné znalosti z oblasti filmu, televízie a videa. Predpokladá sa, že záujemca o štúdium sleduje filmy a televízne programy s prihliadnutím k práci popredných kameramanov.

Študijný plán VIZUÁLENE EFEKTY

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmových a televíznych vizuálnych efektov.

Štúdium je denné a trvá 3 roky.

Končí štátnymi skúškami Teórie vizuálnych efektov, Teórie a praxe vybraných grafických a kompozitingových programov a z Dejín vizuálnych efektov a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.Uplatnenie absolventov

Kameraman, autor vizuálnych efektov je autorom alebo spoluautorom obrazovej zložky filmového,  aj televízneho diela. V rámci svojej dramaticky - výtvarnej činnosti vyberá kameraman spolu
s režisérom a architektom vhodnú hmotnú realitu, ktorú v rámci dramaturgickej koncepcie filmu povýši do emotívne aktívneho tvaru. Deje sa to  kvalifikovaným využitím výrazových prostriedkov filmovej fotografie často s pomocou autora vizuálnych efektov, a koloristu.

V dôsledku týchto tvorivých postupov sa vo výslednom diele neuplatňuje len hmotná realita, predmety alebo osoby a ich akcie sami o sebe, ale ich obraz vytvorený tvorivou aktivitou kameramana, fotografa a vizualizéra virtuálnych scén.

Predpokladom realizácie umeleckých zámerov a predstáv filmového tvorcu sú jeho technické znalosti
a organizačné schopnosti. Vedľa profesionálnych a technicko-technologických znalostí musí mať schopnosť logického myslenia, pre uplatňovanie množstvo teoretických vedomostí. Filmový tvorca musí  mať zmysel pre formálnu presnosť a precíznosť, kombinačný zmysel a pohotovosť myslenia, schopnosť podriadiť sa tvorivým zámerom producenta a spolupracovať na jeho plnení s ďalšími tvorivými pracovníkmi – hlavne s režisérom.

Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie pod vedením pedagógov – významných tvorcov. Dôraz sa kladie na aktivitu pri príprave a realizácii hraného filmu. Študent sa oboznamuje s metodikou vizuálnej dramaturgie a vytvára si ucelený názor na výtvarné, obrazové, realizačné a organizačné problémy pri príprave, nakrúcaní a obrazovej postprodukcii. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si všetky technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana, fotografa aj vizuálneho tvorcu. Veľký dôraz sa kladie na praktickú prácu v školskom ateliéri, kde študent získa praktické skúsenosti s tvorbou svetelných konštrukcií. Rovnako dôležité sú potom postprodukčné a laboratórne pracoviská, kde študent vytvára posledné fázy svojho diela.

Uplatnenie: kameraman, autor vizuálnych efektovVždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia a ostatné dôležité informácie nájdete v prospektoch: 

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: Kameramanská tvorba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 9. 2. 2022 – 10. 2. 202
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt – Kameramanská tvorba

 

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: Vizuálne efekty
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 3. 2. 2022 – 4. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6-8

Prospekt – Vizuálne efekty

 Doplňujúce informácie

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Totožné ako pre domácichKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky údaje sa dozviete v prospektoch: 

Prospekt – Kameramanská tvorba

Prospekt – Vizuálne efektyForma prijímacej skúšky

Písomná, talentová, ústnaTesty

všeobecno vzdelávacie • Podanie prihlášky na štúdium

  10.10.2021 - 10.12.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.02.2022 - 09.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (elektronická forma)
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky (elektronická forma)
 • kameramanská tvorba - potvrdenie od očného lekára (iba kameramanská tvorba) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 12.11.2021 17:34

Upozorniť na neaktuálne údaje