Inžinierstvo životného prostredia

Študijný program je koncipovaný tak, aby spĺňal atribúty študijného odboru Environmentálne inžinierstvo, pokiaľ ide o obsahovú náplň a rozsah výučby. Prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa predpokladá absolvovanie prvého stupňa v odbore Environmentálne inžinierstvo alebo v príbuznom odbore. Štúdium v druhom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v treťom stupni štúdia. Študent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti z jednotlivých oblastí moderného environmentálneho inžinierstva (technológií čistenia odpadových vôd, remediačných technológií, bioinžinierstva a bioreaktorov, materiálových a energetických bilancií, environmentálnych biotechnológií, environmentálnych manažérskych a audítorských systémov, sorpčných procesov a rovnováh, spracovania rádioaktívnych odpadov a realizácie inžinierskych projektov), zvládne počítačové modelovanie študovaných alebo hodnotených procesov, získavanie a štatistické alebo priestorové (GIS) vyhodnotenie údajov, pokročilú laboratórnu techniku, je schopný komunikovať na odbornej úrovni a samostatne riešiť čiastkové výskumné úlohy. Počas štúdia si študent má možnosť vybrať si z povinne voliteľných a výberových predmetov podľa zamerania svojej záverečnej práce a vlastného záujmu.Uplatnenie absolventov

Absolvovanie študijného programu umožní čerstvému absolventovi inžinierskeho štúdia, aby sa mohol hneď po absolvovaní štúdia primerane zamestnať, ale aby súčasne mal čo najširšie možnosti pokračovať na 3. stupni vysokoškolského štúdia v odbore Environmentálneho inžinierstva alebo príbuzných odboroch. Absolvent študijného programu Inžinierstvo životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:
- má primerané teoretické znalosti v oblasti fyzikálnych dejov a interpretovania zákonitostí procesov prebiehajúcich v rôznych technologických operáciách a prevádzkach, materiálových a energetických bilancií, ako aj modelovania pohybu látok v jednotlivých zložkách životného prostredia,
- ovláda laboratórne techniky a metodiky v oblastiach štúdia Inžinierstva životného prostredia,
- tvorivo využíva získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi,
- je schopný navrhovať, zavádzať a aplikovať metódy a prostriedky pri riešení problémov znečisťovania prostredia, ako aj racionálne a efektívne riadiť procesy a definovať najoptimálnejšie charakteristiky zariadení a systémov, v ktorom dané procesy prebiehajú,
- je schopný samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva,
- zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru aplikovaného pri získavaní a štatistickom alebo priestorovom (GIS) spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj ovláda metódy programovania,
- je schopný praktickej aplikácie získaných vedomostí a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie remediačných (sanačných) technológií, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a remediácii životného prostredia,
- vie účinne sa prispôsobiť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov,Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. 

Súčasťou prihlášky je životopis a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalšou súčasťou je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov alebo doklad o vykonaných skúškach a zápočtoch u absolventov študijných odborov v bakalárskom štúdiu (overené kópie alebo originály) okrem absolventov UCM v Trnave, ktorí doložia len kópie.

Pri prijímaní na inžiniersky študijný program sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. Požadovaná skladba absolvovaných predmetov na 1. stupni štúdia v odbore Environmentálne inžinierstvo:

•          Matematika, 2 semestre

•          Fyzika, aspoň 1 semester

•          Všeobecná a anorganická chémia, aspoň 1 semester

•          Organická chémia, aspoň 1 semester

•          Analytická chémia, aspoň 1 semester

•          Fyzikálna chémia, aspoň 1 semester

•          Biochémia/mikrobiológia, aspoň 1 semester

•          Toxikológia, aspoň 1 semester

•          Inžiniersky predmet – chemické inžinierstvo/inžinierstvo životného prostredia/odpadové inžinierstvo/bezpečnostné inžinierstvo, aspoň 1 semesterĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Deň otvorených dverí

    16.02.2018

  • Podanie prihlášky na štúdium

    04.03.2019 - 30.04.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
  • bakalársky diplom (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

Účet:                          7000071919/8180

Variabilný symbol:   11907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK5981800000007000071919

SWIFT:                     SPSRSKBX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniela Šimková – daniela.simkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 13.03.2019 13:38

Upozorniť na neaktuálne údaje