Inžinierstvo prostredia

Charakteristika

Absolvent 3. stupňa študijného programu Inžinierstvo prostredia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja produktov a optimalizácie kvality prostredia, preukazuje schopnosť  a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti inžinierstva prostredia. Absolvent je schopný abstrahovať vedecké problémy pri štúdiu zahraničnej odbornej literatúry, je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja študijného odboru s väzbou na metódy merania a posudzovania faktorov prostredia a vlastností produktov, je schopný vykonávať zodpovedné profesie ako samostatný tvorivý projektant,  vývojový pracovník pre optimalizáciu vlastností produktov s ohľadom na ich vplyv na človeka a prostredie, ako samostatný tvorivý pracovník pre návrh opatrení eliminujúci negatívne vplyvy, ktorý je schopný generovať nové postupy a metódy merania, monitorovania, hodnotenia a objektivizácie faktorov prostredia, aj ako vedúci interdisciplinárnych (matematika, simulácie, strojárstvo, konštruovanie, zdravie) pracovných tímov schopných pracovať na medzinárodnej úrovni v technickom výskume na univerzitách, SAV a výskumných laboratóriách. Dokáže  vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia a je schopný tvorivo a systematicky pristupovať k riešeniu problémov priemyselnej praxe (t. j. analyzovať, syntetizovať, dedukovať, indukovať jednotlivé prvky systému) a má znalosti a predpoklady aj pre prácu vo vrcholovom manažmente organizácií. Vie aplikovať štúdiom získané teoretické vedomosti v oblasti optimalizácie procesov, počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre simuláciu, spracovanie a prenos dát a výskum a vývoj  v súvisiacich oblastiach výskumu, ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy.  Dokáže prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v odborných kruhoch na domácej i medzinárodnej úrovni. 

Ciele vzdelávania

Cieľom vzdelávania je poskytnúť absolventovi študijného programu Inžinierstvo prostredia pokročilé vedomosti z oblasti kvality produktov, ich vplyvu na človeka a prostredie, ale aj metód objektivizácie, hodnotenia a posudzovania prostredia so zameraním predovšetkým na oblasť metrológie, merania, návrhu technických riešení. Absolvent nadobudne schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti inžinierstva prostredia a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v študijnom programe Inžinierstvo prostredia je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové typy riešení zameraných na vlastnosti produktov a prostredia a realizovať ich transfer do praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód merania, monitorovania, objektivizácie a posudzovania produktov a prostredia vrátane zákaznícky orientovaných vlastností, ale aj do oblasti manažmentu prostredia, spracovania štúdií, posudkov a procesov hodnotenia vplyvov na životné prostredia a ich manažovanie. Vie využívať prostriedky a technológii pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu, vie aplikovať vedecké metódy spracovania dát. Skúma nové princípy a metódy. Absolvent tretieho stupňa je špecialista v konkrétnej oblasti odboru, vedecký a výskumný pracovník. Je pripravovaný na samostatné riešenie náročných úloh z oblasti študijného programu.
Vedomosti:
Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám.
Zručnosti:
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách, dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové postupy, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru.
Kompetencie:
Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v danej oblasti , dokáže posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti aj z hľadiska environmentálnych, technických, ekonomických, sociálnych, etických a ďalších kritérií. Je pripravený formulovať kvalifikované výstupy a závery vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Výstupy vzdelávania

Absolvent študijného programu Inžinierstvo prostredia je schopný uskutočňovať vedecké bádanie za účelom získavania nových poznatkov, vyvíjať nové metodiky, simulačné procedúry a riešenia a realizovať ich transfer praxe. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Podľa svojej profilácie sa orientuje na vývoj nových metód a prostriedkov pre identifikáciu, modelovanie, simuláciu a na vývoj systémov a prostriedkov pre ich technické, informačné, ekonomické, podnikateľské a manažérske, zabezpečenie vo vzťahu ku kvalite produktov a prostredia. Absolvent vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti zákaznícky orientovanej technickej kvality produktov a kvality prostredia. Výskumnou prácou získava nové teoretické vedomosti v oblasti optimalizácie procesov, počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre simuláciu, spracovanie a prenos dát a výskum a vývoj v súvisiacich oblastiach. Ovláda moderné matematické a štatistické metódy vrátane počítačových simulácií a dokáže ich tvorivo využívať vo svojej vedeckej práci. Ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy. Vie prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v odborných kruhoch na domácej i medzinárodnej úrovni.

Skúma možnosti ich optimálneho využitia. Hlavné oblasti uplatnenia na slovenskom a európskom trhu práce sú:
• v oblasti výskumu ako výskumno-vývojoví pracovníci na vysokých školách, výskumných ústavoch, výskumno-vývojových oddeleniach firiem v oblasti merania a monitorovania,
• poradensko-expertnej činnosti v uvedenej oblasti,
• zakladanie vlastných firiem v oblasti merania, posudzovania, návrhu, spracovania dát a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Obsadzované profesie

- samostatný tvorivý projektant
- vývojový pracovník
- vedúci interdisciplinárnych pracovných tímov
- špecialista na kvalitu prostredia
- laborant
- riadiaci vývojový pracovníkVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky doktorandského štúdia (III. stupeň vysokoškolského štúdia) upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prijímanie na doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte TUKE sa uskutočňuje na základe Vnútorného predpisu Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 49 ods. 4 písm. c) Štatútu TUKE – Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborných komisií doktorandského štúdia na TUKE.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.
V prihláške je potrebné uviesť názov študijného programu, názov témy jednej dizertačných práce (vypísanej v príslušnom študijnom programe v danom akademickom roku) spolu s menom školiteľa, formu štúdia (denná, externá) a jazyk štúdia (slovenský, anglický). Taktiež je potrebné uviesť znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying an external study program in a non-national language are € 5,000.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Forma prijímacej skúšky

Písomná, ústnaTesty

Cudzí jazyk (anglický jazyk) • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  16.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (elektronická forma)
 • výpis výsledkov štúdia (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 09.02.2023 22:39

Upozorniť na neaktuálne údaje