Inžinierstvo prostredia

Absolvent študijného programu „Inžinierstvo prostredia“ je schopný exaktnými metódami simulácie merania a monitorovania vyhodnocovať a posudzovať kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti životného a pracovného prostredia, ako aj strojov, prístrojov, zariadení a produktov, vrátane zákaznícky orientovaných parametrov. Následne tieto parametre dokáže optimalizovať, navrhovať technické riešenia nielen pre oblasť znižovania environmentálnej záťaže týchto produktov, ale i zvyšovanie ich komplexnej technickej kvality. Pozná najmodernejšiu techniku na meranie, monitorovanie, simuláciu faktorov prostredia ako aj metódy na ich objektivizáciu.

Absolventi študijného programu Inžinierstvo prostredia v študijnom odbore Procesná technika:

 -       dokážu analyzovať, optimalizovať a navrhovať technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť kvality prostredia a kvality technických zariadení,

-       sú schopní vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,

-       majú hlboké znalosti v oblasti inžinierstva prostredia umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,

-       sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,

-       uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti optimalizácie vlastností produktov a prostredia,

-       nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a pri využívaní strojárskych výrobkov,

-       tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,

-       kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov,

-       vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov,

-       vedia  špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie,

-       vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti,

-       vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú plánovanie, projektovanie, riadenie a implementovanie komplexných výrobných systémov,

-       sú schopní organizovať a riadiť projekty, integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Inžinierstva prostredia“ (ďalej len „IP“) sa môžu uplatniť vo vývojovej (univerzity, Výskumné ústavy), výrobnej i podnikateľskej praxi (spoločnosti zaoberajúce sa meraním a monitorovaním kvality prostredia a návrhom opatrení), ale pri vhodne volených povinne voliteľných predmetoch i v organizáciách zaoberajúcich sa posudzovaním kvality životného a pracovného prostredia, napr. Úrad verejného zdravotníctva, stavebný úrad a pod. Vedia používať zložité meracie a monitorovacie reťazce a poznajú metódy merania, ktoré vedia vhodne modifikovať a používať.

Môžu pracovať v oblasti optimalizácie vlastností výrobkov, technológií a výrobných prevádzok. Vedia navrhovať technické riešenia, preto si nájdu uplatnenie všade tam, kde je potrebné nielen objektivizovať existujúci stav, ale navrhnúť vhodné technické, ekonomické a manažérsky efektívne riešenie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 29.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje