Inžinierstvo kvality produkcie

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kvalita produkcie (Ing.) je vo všeobecnosti pripravený postupne sa vypracovať na profesiu manažéra kvality organizácií s orientáciou na výrobné a hodnotiace  procesy priemyselných výrob, obchodu alebo služieb. Má dobré znalosti  z oblasti priemyselnej výroby, hlboké znalosti štandardizácie manažérstva kvality a základ manažérskych zručnosti v integrovanom systéme riadenia. Je schopný prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia problematiky zabezpečovania a zlepšovania kvality produkcie v organizácii. Dokáže zastávať aj najvyššie vedúce funkcie v organizácii a riešiť najzložitejšie problémy svojho odboru. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako inžinier, od ktorého sa vyžaduje technická rozhľadenosť a všeobecná kreativita, schopnosť rozhodovať a  schopnosť riešiť zložité technické a manažérske problémy. Je teoreticky pripravený aj pre prácu vo výskume a  vývoji nových netradičných postupov orientovaných na procesy a pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia odboru Kvalita produkcie získa schopnosť praktickej aplikácie najprogresívnejších metód a nástrojov manažérstva kvality produkcie za použitia medzinárodných štandardov jej zabezpečovania a zlepšovania. Získa spôsobilosť riadiť súvisiace hlavné, pomocné alebo manažérske procesy výroby, obchodu  alebo poskytovania služieb.

Absolvent odboru dokáže:

-     prezentovať  technické problémy a ich  riešenia,

-     pracovať efektívne ako vedúci   pracovného tímu, ale i ako jednotlivec

-     porozumieť, vysvetliť a riadiť problematiku plánovaných experimentov

-     udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne

-     organizovať si vlastné učenie, rozvoj svojej osobnosti a pokračovať vo vlastnom

profesionálnom vývoji.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 29.06.2020

  • Zaslanie vysvedčenia do

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje