Inžinierstvo kvality produkcie

Philosophiae doctor študijného programu Inžinierstvo kvality produkcie je spôsobilý rozvíjať duševný majetok v oblasti kvality produkcie modernej, znalostne orientovanej spoločnosti. Uplatnenie ako profesionál, ktorý v etape navrhovania produkcie t. zn. jej technickej a materiálovej úrovne, úrovne jej vyhotovenia, spôsobu recyklácie, resp. bezpečného uloženia, zneškodňovania až po viacnásobné využitie dokáže uplatňovať vedecké výskumné metódy za účelom dosahovania patentov, chránených vzorov a know-how organizácie. V etape realizácie produkcie je spôsobilý komplexne analyzovať a syntetizovať faktografické poznatky o kvalite produkcie tak, aby sa dali použiť pre neustále rozvíjanie konkurencieschopnosti a dosahovanie výnimočnosti organizácie. V etape poskytovania produktov na základe analýzy vonkajšej kvality navrhuje strategické varianty jej rozvoja uplatniteľné aj pre predstihové inovácie.Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený zastávať manažérske pozície v rámci integrovaných systémov riadenia v organizáciách rôzneho typu a veľkosti. Rieši úlohy spojené so zavádzaním systémov riadenia kvality, environmentálnych manažérskych systémov a bezpečnostných systémov, kvalitou produkcie, hodnotenia vlastností a spôsobilosti materiálov, normalizácie. Využíva nástroje integrácie v celoživotnom cykle výrobkov cez zložky životného prostredia. Využíva softverové nástroje analýzy a vyhodnocovania údajov správnou interpretáciou.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- Absolvent  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania,

- úspešný test z cudzieho jazyka,

- pohovor s komisiou zloženou z členov odborovej komisie pre príslušný študijný odbor.Doplňujúce informácie

Študijný program patrí do študijného odboru: kvalita produkcie

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 4 roky, v externej forme 5 rokovPodmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Kvalita produkcie a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).  

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Forma prijímacej skúšky

Pohovor k témeTesty

Test zo svetového cudzieho jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje