Realizácia dopravných stavieb

Profil absolventa

Absolvent je plnohodnotne pripravený pre stavebnú prax a na štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Dokáže analyzovať problémy v príprave a realizácii či údržbe dopravných stavieb a viesť ich základnú ekonomickú agendu. Získanými teoretickými vedomosťami, praktickými skúsenosťami a zručnosťami bude pripravený pre navrhovanie, zhotovovanie i prevádzkovanie dopravných stavieb ale aj ich jednoduchých objektov rôzneho druhu a účelu, ako sú: mosty, priepusty, mimoúrovňové križovatky, tunely, oporné a zárubné múry, protihlukové clony.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu získa:

 • potrebné teoretické základy z prírodovedných disciplín,
 • základné vedomosti o výpočtových metódach, princípoch a postupoch spoľahlivého a hospodárneho  navrhovania inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb,
 • schopnosť používať a primerane rozvíjať základné teoretické vedomosti pri projektovaní, realizácii a technickom vybavovaní menej náročných dopravných stavieb,
 • základné vedomosti o príprave a riadení realizácie dopravných stavieb, o organizácii a metódach výstavby jednoduchých objektov líniových stavieb.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu:

 • získa základnú terminológiu a pochopí podstatné súvislosti, princípy a zásady vzťahujúce sa na realizáciu dopravných stavieb, vie ich použiť pri praktickej činnosti,
 • v rámci semestrálnej odbornej praxe nadobudne praktické skúsenosti v prostredí reálnej stavby a spozná ešte počas štúdia problematiku stavebnej praxe,
 • nadobudne schopnosť rozumieť základným princípom a postupom realizácie výstavby rôznych druhov dopravných a inžinierskych stavieb; vie komplexne zvládnuť s tým súvisiace organizačné i technologické úlohy,
 • dokáže riadiť, koordinovať a kontrolovať technologické postupy výstavby, viesť základnú ekonomickú agendu,
 • získa poznatky z oblasti investičnej výstavby, stavebného a podnikateľského práva.


Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho medziodborového študijného programu Realizácia dopravných stavieb je pripravený uplatniť sa v projekčných a realizačných organizáciach, skúšobniach a laboratóriách, orgánoch štátnej správy či samospráv, organizáciách vykonávajúcich investičnú prípravu a správu dopravných stavieb, ale môže tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti realizácie a projektovania jednoduchých dopravných stavieb.

Absolvent je pripravený na plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na program budú študenti prijímaní podľa poradovníka na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje