Interpretačné umenie

Nosné témy jadra znalostí sú viazané na špecifiká študijných programov uskutočňovaných v predmetnom študijnom odbore

 • umelecký výkon
 • odborná analýza prostriedkov hudobnej interpretácie
 • dejiny hudobného umenia so zameraním na absolvovaný študijný program
 • interpersonálne schopnosti súvisiace s tímovou prácou
 • schopnosť vytvoriť súvis medzi umeleckým výkonom a poslucháčom
 • široké rozpätie kreatívnych a praktických schopností
 • schopnosť kritickej reflexie
 • Štruktúra magisterského študijného programu Interpretačné umenie:

  Modul: Klávesové nástroje - klavír, akordeón

  Modul: Strunové nástroje - husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, cimbal                                            

  Modul: Dychové nástroje - flauta, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, saxofón, tuba, bicie nástroje 

  Modul: Vokálna interpretácia- muzikálový spev

  Modul: Dirigovanie zboru

   

                                     


Uplatnenie absolventov

Absolvent II. stupňa štúdia študijného programu Interpretačné umenie má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať: ako sólový hráč/spevák, dirigent zboru, člen komorných zoskupení, ako pracovník kultúrnych zariadení vo vedúcich funkciách, ako dramaturg v orchestroch, hudobných divadlách a masmédiách, publicista po doplnení si potrebnej kvalifikácie ako učiteľ odborných predmetov v základnom a strednom umeleckom školstve riadiacej a organizačnej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry 

Absolvent počas štúdia získa schopnosti:

 • nachádzať a prezentovať vlastné interpretačné riešenia problémov pri naštudovaní a realizácii závažných hudobných diel
 • analyzovať a interpretovať náročné a závažné umelecké diela
 • interpretovať náročné a závažné hudobné umelecké diela
 • prezentovať umelecky originálne a efektívne riešenia v oblasti hudobnej interpretácie
 • aktívne vytvárať umelecké projekty zamerané na špecifické problémy realizácie hudobného diela


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Na magisterské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Umenie - hudobné a udelení titulu Bc. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.
 • Požiadavky na prijímaciu skúšku uchádzači obdržia 1 mesiac pred prijímacím konaním.
 • Požiadavky na prijímacie skúšky magisterského  študijného programu sú zverejnené na  internetovej stránke  www.fmu.aku.sk

 Doplňujúce informácie
 • ďalšie informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: +421 48 4320 214, e-mail: alena.strmenova@aku.sk
 • Požiadavky a informácie týkajúce sa štúdia sú uverejnené    na webovej stránke  www.fmu.aku.sk v Študijnom programe 2020/2021


Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD., tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Prílohy k vytlačenej elektronickej prihláške: štruktúrovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku.

Overené fotokópie o absolvovanom štúdiu (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) od absolventov Fakulty múzických umení nepožadujeme fotokópie overovať. Uchádzači pred obhajobou a štátnou skúškou, ktorá bude v roku 2021 priložia iba štruktúrovaný životopis.

V prípade neúplných a chýbajúcich údajov prihláška nebude zaevidovaná.

Ak sa uchádzač nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky, je povinný oznámiť to dekanátu fakulty najneskôr v deň prijímacej skúšky a môže požiadať o náhradný termín.

Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

talentová skúška, ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2021 - 16.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
39


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 47 €
elektronická prihláška: 47 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FMU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

Účet:                           7000067813/8180

Swiftová adresa:        SUBASKBX

IBAN:                         SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol:        201 (povinný údaj)

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 17.03.2021 13:05

Upozorniť na neaktuálne údaje