Intermédiá - digitálne médiá - audiovizuálne médiá

Uplatnenie absolventov

Absolvent  bakalárskeho študijného programu Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá je na základe získaných teoretických  a odborných vedomostí a technicko-technologických zručností je pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Svoje tvorivé  a organizačné schopnosti môže uplatniť aj v kultúrnych inštitúciách, alebo v osvetovej práci. Zároveň  sa môže uplatniť aj ako odborný a tvorivý pracovník v najrôznejších audiovizuálnych pracoviskách, reklamných  a grafických agentúrach, alebo ako samostatný podnikateľ v tejto oblasti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
 • Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie prijímacej talentovej skúšky, ktorá pozostáva: z testu, ktorý preukáže  u uchádzača vedomosti z dejín umenia a jeho všeobecný, kultúrno-spoločenský rozhľad. V talentovej skúške musí uchádzač preukázať schopnosti a osobné dispozície pre zvolený študijný program, t.j. obrazové videnie a cit pre priestorové sebauvedomovanie. Mal by preukázať prírodzený  záujem o výtvarné umenie, fotografiu, o multimediálnu tvorbu, alebo digitálne technológie. Predpokladá sa orientácia a základné znalosti z uvedenej oblasti, ako aj všeobecné  vedomosti z dejín umenia. Mal by preukázať aj záujem o širšie kultúrne a spoločenské dianie, alebo dokumentovať eventuálnu doterajšia umelecká činnosť, Ďalej znalosť jedného cudzieho jazyka (svetového) na úrovni maturity a základné zručnosti  práce   s osobným počítačom na užívateľskej úrovni.

Uchádzač o štúdium prinesie na prijímacie pohovory súbor určených domácich prác.

 • Prijímacia skúška je dvojdňová:

1. kolo- praktická časť (hodnotenie domácich prác, praktické zadania)

2. kolo -teoretická časť (test, ústny pohovor)Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr.art. Eva Masaryková, +421 48 4320 504Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podrobnejšie požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.skForma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

písomný test z dejín umenia, všeobecno-kultúrny prehľad • Deň otvorených dverí

  29.10.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.11.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.01.2020 - 17.01.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  07.05.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  29.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 301

Administratívny poplatok uhradí uchádzač  bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory  je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 29.05.2020 14:02

Upozorniť na neaktuálne údaje