Inteligentné informačné systémy

Uplatnenie absolventov

Absolvent vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v programe inteligentné informačné systémy ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných systémov s orientáciou najmä na metódy, technológie a prostriedky informatiky pre riešenia problémov vybraných aplikačných oblastí. Ďalej rozumie informačným systémom, ako aj súvisiacim oblastiam aplikovanej informatiky pre príslušnú aplikačnú oblasť ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problémov (abstraktná formalizácia), právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru a prínosov pre prax. Absolvent si je vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, ako aj potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia. Uplatnenie si dokáže nájsť ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a všeobecne všade tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti informatiky.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 56 ods. 3 (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.).

Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom (slovenskom) jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1. Jazykový test sa vykonáva v deň prijímacích skúšok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Nie je možné prijatie bez prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

RNDr. Zuzana Borčinová, PhD.

 tel.: 041/513 4279

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímacie konanie, ktorá obsahuje podrobné informácie o jeho priebehu vrátane čísla miestnosti, v ktorej sa bude konať prijímacie konanie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 30 dní od termínu jeho konania.Forma prijímacej skúšky

ústna forma, obhájenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce • Deň otvorených dverí

  13.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2020 - 31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2020 - 23.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  23.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000269909/8180, štátna pokladnica

SK96 8180 0000 0070 0026 9909

variabilný symbol: 10533

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou                                                                    na vyššie uvedený účet.
 
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení je potrebné poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dana Kršáková – Dana.Krsakova@fri.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje