Integrované systémy riadenia

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrované systémy riadenia nájde uplatnenie ako technický pracovník pôsobiaci v manažérskych systémoch, ktorý pod vedením špecifických manažérov resp. inžinierov môže pôsobiť v tímoch zlepšovania, v metrologických laboratóriách a v skúšobniach. Vzhľadom na jeho poznatky z oblasti priemyselných technológií, metrológie, aplikovanej informatiky, procesov údržby a prehĺbené znalosti z oblasti hutníctva, vie  analyzovať a riešiť problémy súvisiace s kvalitou, bezpečnosťou a hygienou práce a zabezpečovaním environmentálnych manažérskych systémov. Ovláda prípravu plánov štatistickej regulácie procesov a štatistického preberania, definovania a modelovania jednoduchých pracovných postupov a procesov, môže pôsobiť v tíme interného audítovania a analyzovať náklady na kvalitu.

 Uplatnenie absolventov

Absolvent

v priemyselných organizáciách a službách, laboratóriách a skúšobniach, certifikačných, akreditačných  a notifikačných organizáciách pri:

-        implementácii, zabezpečovaní a zlepšovaní manažérskych systémov;

-        vývoji a nábehu novej produkcie;

-        integrácii manažérskych systémov a manažérstve životného cyklu produkcie;

-        auditovaní a hodnotení systémov, procesov a produktov;

v pozíciách:

-        riadiaci pracovník firemnej politiky a strategického plánovania; riadiaci pracovník výskumu a vývoja, manažér alebo inžinier kvality, manažér bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, procesný manažér alebo inžinier, manažér auditu, projektový manažér;

-        špecialista kvality, špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; špecialista ochrany životného prostredia, procesný špecialista;

-        technik riadenia kvality, technik riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpektor životného prostredia; kvalitár; kontrolór výrobkov; laborant.

 

Absolvent bude pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa v predmetnom odbore.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosť

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:13

Upozorniť na neaktuálne údaje