Integrované systémy riadenia

Kvalita produkcie je súčasťou trendu tretieho milénia orientovaného okrem iného na integrované systémy riadenia organizácií, zahŕňajúce kvalitu vyrábanej produkcie, služby, softvér, hardvér, spracovávané materiály, ochranu životného prostredia bezpečnosť a ochranu pri práci. Systém kvality produkcie je nezastupiteľný pre zabezpečovanie a zlepšovanie výroby.Uplatnenie absolventov

AbsolventAbsolvent inžinierskeho študijného programu Integrované systémy riadenia nájde uplatnenie ako líder integrovaných manažérskych systémov, resp. ako manažér alebo inžinier kvality, ktorý vedie a presadzuje proces zlepšovania od malých organizácií až po nadnárodné korporácie, ktoré môžu mať regionálne alebo globálne zameranie v rôznych oblastiach priemyslu alebo služieb. Vzhľadom na jeho znalosti z teórie a metodiky navrhovania, realizovania a poskytovania produkcie s vysokou úrovňou kvality, bezpečnosti a environmentálnosti počas celého životného cyklu je spôsobilý navrhovať a implementovať projekty systémov manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a hygieny práce podľa procesne orientovaných modelov, formulovať politiku, stratégiu, poslanie a víziu organizácie, vykonávať interné a externé audity manažérskych systémov samostatne, ale aj integrovane, ako aj viesť sebahodnotenie podľa EFQM modelu excelentnosti (European Foundation for Quality Management), MBNQA modelu (Malcolm Baldrige National Quality Model) a CAF (Common Assessment Framework) modelu. Je schopný rozhodovať v rámci integrovaných manažérskych systémov, plánovať experimenty a aplikovať teóriu rizík a obmedzení. Ovláda nástroje a metódy simulácie a modelovania, analýzy a hodnotenia, projektovania a riadenia. Je spôsobilý viesť zložité projekty. Dokáže efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, na aplikačnej úrovni pracovať s integrovaným manažérskym informačným systémom a efektívne využívať metodiku spracovania údajov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program.
Na študijný program

 • inžiniersky, môže byť prijatý absolvent bakalárskeho štúdia akreditovaného študijného programu, ktorý ukončil štátnou skúškou

Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca.Doplňujúce informácie

Štúdium študijných programov v externej forme je spoplatnené 600 EUR/rok.

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, napr. v študijnom programe:

 • inžinierstvo kvality produkcie


Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

 • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
 • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


Forma prijímacej skúšky

nekoná saTesty

žiadne • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2
Konštantný symbol: 0559

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 10:06

Upozorniť na neaktuálne údaje