Integrované systémy riadenia

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrované systémy riadenia má teoretické základy z prírodovedných disciplín, najmä matematiky, fyziky a chémie, ako aj aplikačné znalosti z definovania, modelovania a simulácie procesov, pracovných postupov a z riadenia menších projektov. Vzhľadom na jeho prehĺbené znalosti z vybraných oblastí priemyselných technológií vrátane “smart” technológií; aplikovanej informatiky; metrológie; údržby strojov a zariadení; skúšania materiálov; auditovania procesov, produktov a systémov, vie  analyzovať a riešiť problémy súvisiace so zlepšovaním kvality, bezpečnosti a hygieny na pracovisku a environmentálnou zodpovednosťou organizácie. Ovláda podstatu životného cyklu produktov počnúc navrhovaním, cez realizáciou až po ich zneškodňovanie, poprípade opätovné využívanie.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi nájdu uplatnenie vo výrobných organizáciách, najmä v oblasti automobilového priemyslu a ich dodávateľov,  môžu pôsobiť ako interní audítori manažérskych systémov,  produktov a procesov, v skúšobných laboratóriách ako aj viesť menšie projektové tímy, napr. na úrovni Six Sigma Yellow Belt. Sú schopní kreatívneho myslenia a inovatívneho konania v študovanom odbore, čo môžu využiť aj v oblasti samostatného podnikania.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosť

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2020 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje