Hudobná tvorba a teória

Hudobná tvorba a teória (HTT)

 

V rámci HTT ponúkame možnosť kombinácie hudobnej teórie s kompozíciou:

1.Kompozícia 1 (klasický typ kompozičnej výučby v oblasti vážnej hudby a aranžmány v oblasti ľahších žánrov)

2.Kompozícia 2 (zvukový design a elektroakustická kompozícia)

 Uplatnenie absolventov

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Hudobná tvorba a teória získa teoretické poznatky z oblasti dejín a teórie hudby a informácie o metódach aplikovaných disciplín hudobnej vedy.   Zároveň získa praktické poznatky z oblasti kompozície podľa zvoleného okruhu:

 • klasická kompozícia
 • zvukový design a elektroakustická kompozícia

Získa tiež zručnosti v aranžovaní pre rozličné obsadenia v žánroch úžitkovej a populárnej hudby.

Popri týchto znalostiach absolvent bude aktívne ovládať anglický a ďalší voliteľný jazyk.

Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže uplatniť ako:

 • skladateľ v oblasti vážnej hudby
 • skladateľ v rôznych žánroch úžitkovej hudby, populárnej hudby a zábavného priemyslu
 • skladateľ elektroakustickej hudby
 • skladateľ v slobodnom povolaní
 • zvukový designer, hudobný a zvukový režisér
 • pedagóg (po absolvovaní Doplnkového pedagogického štúdia, ktoré budeme ponúkať v rámci bakalárskych študijných programov) na rôznych stupňoch vzdelávania, ktoré umožňuje ukončené   Bc. štúdium (ZUŠ, Konzervatóriá a pod.)
 • hudobný teoretik, redaktor, hudobný dramaturg, resp. zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií

 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia umožňuje absolventovi bakalárskeho štúdia pokračovanie v magisterskom štúdiu.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/10/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Bc._HTT1.pdfDoplňujúce informácie

Prípravné kurzy na PP:

Termíny - prípravný kurz na PP:                            

20.02.2021

22.05.2021

18.09.2021

Výška administratívneho poplatku za prípravné kurzy na prijímacie pohovory:  120,-€Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentovVšeobecné informácie k prijímacej skúške

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/10/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Bc._HTT1.pdfForma prijímacej skúšky
 • Uchádzač predloží minimálne tri vlastné skladby rôznych foriem a rôzneho obsadenia. Skladby musia byť predložené v definitívnej verzii (čistopis perom, resp. počítačová tlač) s vyriešenými akoládami a formálnym vybavením partitúr (u vokálnych skladieb je potrebné priložiť aj text). V skladbách sa posudzuje proporcionalita, spôsob a miera využitia rôznych kompozičných techník (tradičných, modálnych, seriálnych a pod.), celková výstavba a idea. Ďalej sa očakáva, že adepti sú schopní reflektovať a analyzovať vlastnú skladbu, prípadne informatívne ju predviesť (zahrať na klavíri, prípadne na inom hudobnom nástroji) alebo prezentovať formou audiovizuálnych záznamov.
 • Praktická skúška z hry na hudobnom nástroji alebo zo spevu, dokumentujúca minimálne úroveň ukončeného 2. stupňa ZUŠ alebo 3. ročníka konzervatória. Požaduje sa interpretácia troch skladieb z rôznych štýlových období, resp. jazzových žánrov (korepetítora, spoluhráčov, resp. sprievodnú hudbu z nahrávky si uchádzač zabezpečí sám).
 • Praktická skúška zo sluchovej analýzy (intonácia, intervaly a rytmus).
 • Skúška zo všeobecnej hudobnej náuky (základy hudobnej teórie: stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy). Skúška prebieha formou písomného testu.Pohovor o súčasnom dianí v oblasti hudobnej kultúry doma i vo svete,  o všeobecných vedomostiach, o estetikom cítení, vkuse a hodnotovej orientácii v hudbe ako aj v iných druhoch umenia.

  • Podanie prihlášky na štúdium

  18.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.02.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  20.05.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  29.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie 50,- € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným prevodom minimálne jeden týždeň pred termínom prijímacích skúšok.

Názov účtu adresáta Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. Peňažný ústav FIO Banka Účet
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Variabilný symbol aktuálny rok (povinný údaj!) Špecifický symbol Dátum narodenia(v tvare DDMMYYYY)

Na zadnej strane Informácia pre prijímateľa vyznačte Vaše meno a priezvisko.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Valašťanová – janavalastanova@yahoo.com
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 09:45

Upozorniť na neaktuálne údaje