Hospodárska a podnikateľská etika

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu hospodárska a podnikateľská etika v rámci študijného odboru filozofia nájde uplatnenie vo viacerých smeroch. V úzkej zhode so študijným programom je to uplatnenie na pracovnej pozícii 2633001 Filozof, kde sa absolvent uplatní v rámci viacerých pracovných pozícií. Vedomosti, zručnosti a kompetentnosti absolventa predmetného študijného programu predurčujú k pôsobeniu na pozícii mediátora, etického poradcu, v oblasti kreovania etických kódexov, v oblasti súkromného sektoru, vo verejnej správe, v oblasti tretieho sektoru, v oblasti výchovy, štátnej správy etc. Rovnako je uplatniteľný na podobných pozíciách, ako napríklad etický manažér nižších stupňov manažmentu, etický pracovník, ktorý dohliadajú na reálnu implementáciu etického kódexu v organizácii, ako špecializovaný pracovník pre aplikovanú etiku, ako dohliadateľ na dodržiavanie ľudských práv v rôznych oblastiach hospodárstva, verejnej a štátnej správy etc. Disponuje aj kompetenciami, ktoré ho predurčujú na teamovú spoluprácu aj na nižších manažérskych pozíciách v rámci spoločností.

Oblasť riadenia ľudských zdrojov je tiež otvorená pre eventualitu uplatnenia absolventa študijného programu Hospodárska a podnikateľská etika. Jestvujú tu možnosti zamestnania na pozícii personálneho manažéra tak v privátnej, ako aj v štátnej sfére hospodárstva. Taktiež jestvuje možnosť práce v etických komisií rozličných organizácií (neziskové spoločnosti, nemocnice, vzdelávacie inštitúcie, redakčné rady etc.). Absolvent dokáže na uvedených pozíciách zadefinovať a vyargumentovať identifikáciu určitých eticky relevantných situácií a načrtnúť spôsob ich riešenia. Disponuje schopnosťou odkomunikovať vzniknuté etické problémy s rôznymi stakeholdermi. V rámci manažérskeho teamu dokáže pozitívne formovať organizačnú kultúru v zmysle jej kladného etického vývoja.

Absolvent môže pôsobiť aj aj v oblastiach nižšieho manažmentu, vzťahov s verejnosťou, výchovných inštitúciách, nadáciách a podobne. Možnosť predstavuje aj zamestnanie na pozíciách, ktoré monitorujú sociálne a etické javy na pozícii poradcu, špecialistu, coach rôznych etických programov etc.

Ide teda o uplatnenie na nasledovných pozíciách: v rámci národnej sústavy povolaní na pozícii filozofa (2633001), špecialistu pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov (2424000) a poradcu riadiaceho pracovníka neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu (1114004). V rámci európskej klasifikácie zručností, kompetencií a povolaní ESCO sa konkrétne môže uplatniť predovšetkým na pozícii manažéra pre spoločenskú zodpovednosť organizácií (Corporate social responsibility manager) (1219.2).

Kvalifikácia, ktorú získa absolvent študijného programu, mu umožní plnohodnotne participovať na výkone viacerých povolaní, najmä:
- etický pracovník v rôznych inštitúciách (pracovník pre etiku, člen etickej komicie etc.),
- pracovník v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov, personálny manažér nižšieho stupňa riadenie,
- pracovník výchovných inštitúcií, nadácií, neziskových organizácií, organizácií vytvorených občianskou spoločnosťou na pozícii výchovy, monitoringu sociálnych a etických javov,
- pracovník a nižší manažér v oblasti súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou organizácií.

Absolvovanie študijné programu by malo zabezpečiť disponzibilitu vedomosťami, zručnosťami a kompetentnosťami, ktoré absolvent zúročí najmä v nasledovných súvislostiach:
- implementácia etických nástrojov do organizačnej kultúry firiem, hodnotenie eticky relevantných situácií v pracovných procesoch organizácií,
- viesť školenia, semináre a podobné podujatia s etickou tematikou pre rozličné organizácie,
- riadenie ľudských zdrojov na nižšom organizačnom stupni, personálne manažovanie oblasti ľudských zdrojov,
- hodnotová valuácia, poradenstvo, participácia na etickom riadení procesuálnej stránky CSR v organizáciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.
- Uchádzači o štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

bližšie info: https://www.ismpo.sk/prijimacie-konanie.htmlPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami ako pre občanov Slovenskej republiky. Súčasťou motivačného pohovoru je v tomto prípade aj overenie znalostí slovenského jazyka.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou (všetky typy maturít)
- výsledky z maturitnej skúšky a koncoroočných vysvedčení pri absolvovaní strednej školy
- základné vedomosti z anglického jazyka a  ruského/nemeckého  jazykaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Michaela KmecováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie začína doručením riadne vyplnenej prihlášky s príslušnými prílohami na adresu školy.
- Uchádzači o štúdium na prvom stupni vysokoškolského štúdia sú prijímaní na základe posúdenia dosiahnutých výsledkov zo strednej školy.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2023 - 31.08.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  01.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ivana Mašlejová – sekretariatrektora@ismpo.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 10:21

Upozorniť na neaktuálne údaje