Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére

Manažér uplatniteľný v zodpovedných pozíciách pre nižšie stupne riadenia a prevádzku, ktorý ovláda základ problematiky hospodárenia s vodou, jeho technologickú podstatu, ekonomické, legislatívne a environmentálne aspekty, ako aj metódy a nástroje organizovania a riadenia. Je schopný v tomto kontexte využívať informačno-komunikačné prostriedky, informačné súbory a technológie spracovania informácií, komunikovať s ľuďmi a relevantnými inštitúciami, ako i riešiť logistické a marketingové požiadavky riešení v tejto oblasti. Absolvent bude odborníkom pre ekonomiku a manažérstvo vodohospodárskych organizácii, využívanie a operatívne inovácie služieb informačného systému organizácii. Jeho odborné zameranie je založené na profesionálnom osvojení si informačných technológií, ktoré dokáže využívať, prevádzkovať a aplikovať pre danú odbornú oblasť. Absolvent je schopný tvorivým spôsobom samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty. Uplatní sa napríklad ako odborný pracovník – ekonóm,  manažér na rôznych úrovniach riadenia v organizáciách zaoberajúcich sa hospodárením s vodou a v širšom kontexte získavaním a spracovaním zemských zdrojov. Môže zastávať pozíciu vedúceho pracovníka vo vodohospodárskom, resp. spracovateľskom priemysle a v iných príbuzných priemyselných odvetviach.Uplatnenie absolventov

Medzinárodný program hospodárenie s vodou v komunálnej sfére vytvára predpoklady pre získavanie vedomostí a zručností na poli medzinárodného podnikania, pri tvorbe podnikateľských zámerov, koncepcií a plánov v oblasti hospodárenia s vodou. Program je uskutočňovaní spoločne s partnermi z Nemecka, Rakúska a Chorvátska. Študijný program umožňuje získaťvedomosti a zručnosti v oblasti zásobovania pitnou vodou, a odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd a umožňuje najmä získanie skúseností a zručností pre pôsobenie v medzinárodných firmách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 09:22

Upozorniť na neaktuálne údaje