Holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Bakalárske štúdium holandského jazyka (so zameraním na prekladateľstvo - tlmočníctvo) je moderne koncipovaný filologický smer s dôrazom na pragmatický aspekt odboru. Poslucháč sa systematicky pripravuje na požiadavky súčasnej praxe, získava teoretický základ a praktické zručnosti v aplikácii jazyka v širokom spektre interkultúrnej, odbornej a hospodárskej komunikácie.

Štúdium sa skladá z dvoch cyklov. V 1.- 4. semestri intenzívnou prípravou získavajú študenti jazykové zručnosti a komunikatívnosť v holandčine na jazykových cvičeniach s rodenými hovoriacimi. Súčasne musia zvládnuť fonetickú rovinu holandčiny, gramatiku, primeranú slovnú zásobu, ako aj relevantné informácie o jazykovej oblasti (Holandsko, Belgicko a Surinam), o histórii, politicko-ekonomických reáliách, médiách, dejinách nizozemskej literatúry. Súčasťou štúdia je aj projekt zameraný na interkultúrny manažment, zameraný na tímovú spoluprácu a rozvoj mäkkých zručností v interkultúrnej komunikácii. Od 5. semestra sa jazykové zručnosti prehlbujú a postupne transformujú na prekladateľskú kompetenciu v oblasti odborných textov a základov tlmočenia.

Oddelenie nederlandistiky je zapojené do širokej medzinárodnej siete akademických centier nederlandistiky, a tak študenti majú možnosť zahraničných štipendií, jazykových kurzov, výmenných pobytov Erasmus+, Ceepus, letných škôl a pod. Oddelenie intenzívne spolupracuje s Holandskou jazykovou úniou, Holandským a Belgickým veľvyslanectvom, Zastúpením Flámskej vlády, ktoré oddelenie podporujú aj finančne. Študenti majú preto k dispozícii seminárnu knižnicu s aktuálnou literatúrou, oddelenie organizuje každoročne odborné a popularizačné podujatia, exkurzie, mikulášske oslavy, zúčastňuje sa na kultúrnych podujatiach organizovaných partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom regióne a pod.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť v jazykových školách, nadnárodných spoločnostiach s presahom na holandsky hovoriace krajiny, zastúpeniach holandských a flámskych firiem na Slovensku, v ktorých je mimoriadny dopyt po holandsky hovoriacich zamestnancoch, kultúrnych inštitúciách, prekladateľských agentúrach, médiách a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

Znalosť holandského jazyka sa nevyžaduje. Znalosť slovenského jazyka sa vyžaduje na úrovni B2 – C1 v prvom a druhom ročníku a na úrovni C2 v treťom ročníku, kde prebiehajú prekladateľské a tlmočnícke cvičenia.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2023 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje