História

 

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť základné zručnosti a návyky, ktoré budú viesť k zdôvodnenému a kritickému poznaniu minulosti. 

 1. Získať široké vedomosti o politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych dejinách ľudskej spoločnosti a osvojiť si teoretické a metodologické základy historickej vedy. 

 1. Identifikovať a vyhľadať historické pramene a zdroje informácií a osvojiť si kritický prístup k primárnej a sekundárnej literatúre. 

 1. Interpretovať dôkazy a historickú argumentáciu, vytvárať primerané historické vysvetlenia s využitím interdisciplinárneho prístupu. Samostatne formulovať svoje závery a prezentovať ich ústnou a písomnou formou. 

 1. Rozvíjať znalosti o faktoroch, ktoré formovali historické zmeny v širokom meradle. Flexibilne sa adaptovať v meniacom sa prostredí a osvojiť si návyky pre celoživotné vzdelávanie v rámci profesijného pôsobenia. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentsiosvojí vedomosti o dôležitých udalostiach z politických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín 

V2pozná široké spektrum primárnych a sekundárnych prameňov historického výskumu 

V3ovláda princípy historickej kritiky a metódy práce s prameňmi 

V4pozná kľúčové udalosti historického vývoja 

 

zručnosti 

Z1študentdokáže pracovať s prameňmi a sekundárnou literatúrou 

Z2kriticky pristupuje k historickým prameňom a udalostiam historického vývoja 

Z3ústne a písomne formuluje myšlienky postavené na analýze literatúry a historických prameňov a dokáže riešiť zadané úlohy na primeranej úrovni 

Z4rozlišuje základné bádateľské smery historického výskumu a historiografie 

Z5identifikuje a hodnotí kľúčové udalosti historického vývoja 

 

kompetentnosti 

K1študentpri riešení špecifických problémov dokáže pracovať interdisciplinárne 

K2dokáže riešiť úlohy, projekty, formulovať svoje myšlienky ústnou aj písomnou formou a konštruktívne argumentovať  

K3je schopný efektívne tímovo pracovať a dokáže viesť menší kolektív 

K4dokáže samostatne riešiť špecifické problémy v meniacom sa prostredí 

K5dokáže samostatne používať informačné a komunikačné technológie Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programuhistória (jedno-odbor)získa úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odborehistorické vedy.Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia odboru jednoodborová história sa dokáže samostatne orientovať v jednotlivých historických obdobiach. Vie vyhľadávať, zhromažďovať a triediť pramene a literatúru, v ktorej sa primerane orientuje. Ústnou a písomnou formou dokáže zaujať stanoviská, ktoré vie na patričnej úrovnizdôvodniť. Dokáže samostatne pracovať na zadaných úlohách, projektoch s historickým kontextom, v ktorých dokáže využívať výsledky výskumu aj iných, príbuzných odborov. Okrem interdisciplinárneho prístupu dokáže využívať nové prístupy pri riešení problémov, ktoré vychádzajú zo znalostí histórie. Je pripravený na kontinuálne vzdelávanie. 

 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskehoštudijného programuhistória (jedno-odbor)podľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2621005dokumentátorzbierkových predmetov v múzeu, galérii,3332004kultúrno-osvetový pracovník,3359021odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

FILOZOFIA
HISTÓRIA
FILOZOFIA – HISTÓRIA (medziodborové štúdium)
UČITEĽSTVO FILOZOFIE v kombinácii
UČITEĽSTVO HISTÓRIE v kombinácii
• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• v prípade učiteľského študijného programu splniť podmienky aj z druhej predmetovej kombinácie (v prípade predmetov z ponuky PF KU sú podmienky zverejnené na pf.ku.sk).

Uchádzači budú do výsledného poradia zaradení na základe výsledkov maturitnej skúšky.

 Doplňujúce informácie

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
c) v prípade uchádzačov o študijný program ŽURNALISTIKA môže uchádzač priložiť aj dve ukážky autorskej tvorby (môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  06.06.2024 - 07.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 10.06.2024 10:10

Upozorniť na neaktuálne údaje