História

Súčasťou doktorandského študijného programu a podmienkou jeho úspešného ukončenia je vypracovanie a obhájenie dizertačnej práce. Doktorandské štúdium prebieha pod vedením školiteľa podľa tzv. individuálneho študijného plánu, ktorý spravidla pozostáva zo študijnej časti, výskumnej časti a pri dennej forme aj z pedagogickej činnosti. Súčasťou študijnej časti individuálneho študijného plánu sú predmety zamerané na zvládnutie teoretických predpokladov a metodologických postupov. Praktické zvládnutie rozpracovania dizertačnej práce sa predstavuje a hodnotí na doktorandských seminároch (privatissimum 1,2,3,4,5). Študenti odboru slovenské dejiny získajú schopnosti pre samostatný vedecký výskum v oblasti historických a príbuzných humanitných vied. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy, aktívne a tvorivo navrhovať, spracovávať i posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí.Uplatnenie absolventov

Študenti tohto odboru nadobudnú a zvládnu všetky základné princípy a metódy vedeckej práce v oblasti historických disciplín so špecifikom na osobitosti slovenského historického výskumu a interpretácie spoločenských javov v minulosti. Samostatne formulujú vedecký problém, ktorý dokážu na základe výskumu objektívne, logicky a zreteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy, sú schopní zúčastňovať sa na teoretickom rozvoji vedného odboru. Študenti odboru si osvojujú najnovšie poznatky z historických disciplín, sú schopní pracovať samostatne alebo ako členovia tvorivých vedeckých tímov, majú predpoklady pre interdisciplinárnu spoluprácu, sú pripravení aktívne sa podieľať a zapájať sa do medzinárodného výskumu. Absolventi odboru sa dokážu uplatniť vo vedeckých inštitúciách (Slovenská akadémia vied, univerzity apod.), múzeách, archívoch, štátnom sektore, mimovládnych organizáciách, školstve, kultúre či pamiatkovej ochrane.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-          získanie magisterského vzdelania v príslušnom alebo príbuznom odbore

-          záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty

-          úspešnosť na prijímacej skúškeDoplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk v časti prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • ­štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (v prípade, že uchádzačovi ešte nebol vydaný diplom, bude akceptovaný originál potvrdenia o ukončení štúdia; uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na FF KU v Ružomberku, predložia iba kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a uchádzači, ktorí magisterský študijný program absolvovali na inej fakulte KU, predložia kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného oddelenia),
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach,
 • uchádzači o štúdium histórie pripoja k prihláške a) projekt dizertačnej práce v rozsahu 6–10 normostrán, ktorý musí obsahovať tézy, resp. ciele práce, osnovu práce a zoznam prameňov a literatúry k téme práce, aktuálnosť výskumu, teoreticko-metodologické východiská problematiky, postup pri realizácii projektu, praktické prínosy výskumu, b) zoznam preštudovanej odbornej literatúry v danom odbore v rozsahu 3–4 normostrán (nemusí byť totožná so zoznamom z bodu a), o ktorej sú schopní s komisiou kompetentne diskutovať,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Prihlášku zašlite na adresu:

Oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Filozofická fakulta KU

Hrabovská cesta 1B

034 01 RužomberokForma prijímacej skúšky
 • prezentácia projektu dizertačnej práce a diskusia
 • komisia hodnotí hlavne obsahovú stránku projektu, úroveň jeho prezentácie a schopnosť v diskusii reagovať na položené otázky


 • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  21.06.2019 - 21.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 850 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 11.04.2019 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje