História

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Študent je schopný nezávislého, kritického a analytického myslenia vo vzťahu k histórii s interdisciplinárnym prístupom. 

 1. Poskytnúť rozsiahle všeobecné vedomosti z histórie a naučiť študenta samostatne identifikovať nové problémy historického výskumu. 

 1. Študent vie samostatne zvoliť optimálne metódy základného a aplikovaného historického výskumu s cieľom priniesť nové poznatky a interpretácie. 

 1. Dokáže aplikovať závery svojho výskumu v komplexnej rovine rozvoja historickej vedy a prezentovať ich ústnou aj písomnou formou na domácich aj zahraničných fórach. 

 1. Dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy s vyžitím moderných informačných prostriedkov s flexibilným prístupom a celoživotne sa vzdelávať. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študent má komplexné vedomosti z histórie a výborne sa orientuje pri vyhľadávaní nových výskumných otázok 

V2študent pozná pramennú bázu historického výskumu zloženú z primárnych a sekundárnych prameňov 

V3študent pozná všetky metódy základného a aplikovaného historického výskumu 

V4študent chápe význam a charakteristiku kľúčových momentov historického vývoja 

 

zručnosti 

Z1študent dokáže identifikovať nové otázky historického výskumu a navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy 

Z2študent vie ústne aj písomne formulovať svoje závery, ktoré dokáže prezentovať na domácich aj zahraničných fórach 

Z3študent je schopný samostatne zvoliť optimálne metódy historického výskumu a aplikovať ich s cieľom priniesť nové interpretácie 

Z4študent vie kriticky, nezávisle a analyticky myslieť a flexibilne pristupovať k riešeniu vedeckých otázok 

Z5študent dokáže kritiky analyzovať pramene historického výskumu 

Z6študent je schopný fungovať v medzinárodnom odbornomdiskurzea študovať i prezentovať výsledky svojho výskumu vo svetovom jazyku 

 

kompetentnosti 

K1študent chápe význam celoživotného vzdelávania a moderných informačných technológií 

K2študent dokáže riadiť vedecké tímy a vypracúvať projekty pre domáce a medzinárodné agentúry 

K3študent vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad na historické vedy 

K4študent vie samostatne a kriticky vyhľadávať, triediť a analyzovať informácie, ku ktorým pristupuje interdisciplinárne 

K5študent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód 

 Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia histórie má rozsiahle všeobecné komplexné a ucelené vedomosti v oblasti všeobecných a slovenských politických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych dejín.  Jeho poznatky sa orientujú aj na špecifické problém historickej vedy v rátane poznania kauzálnych vzťahov v rámci odboru, kde dokáže nové postupy, riešenia a teórie. Svoje poznatky dokáže argumentačne zdôvodniť písomne aj ústne, a to aj na národnej i medzinárodnej úrovni. Pri formulovaní cieľov výskumu a interpretácii jeho výsledkov zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Je schopný koordinovať tím pri riešení výskumných úloh v príslušnom vednom odbore Absolvent vyštudoval históriu v kontexte úsilia o dialóg rozumu a viery v duchu katolíckej intelektuálnej tradície. 

 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania,na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravenýa potenciálštudijnéhoprogramu z pohľadu uplatneniaabsolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi študijného programu podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020): 2310003 Odborný asistent vysokej školy, 2633002 Historik, 2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

HISTÓRIA
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské, inžinierske alebo doktorské);
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• úspešne absolvovať prijímaciu skúšku vo forme ústneho pohovoru o zvolenej téme dizertačnej
práce (uchádzač si vyberá z tém, ktoré sú vypísané v závere tohto dokumentu), motivácii a predpokladoch uchádzača. Súčasťou pohovoru je taktiež krátke overenie úrovne znalosti anglického jazyka.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 6 (z 10).
Termín prijímacej skúšky (ústneho pohovoru): 26. august 2024 

 Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.sk, prípadne psychologickaporadna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) štruktúrovaný životopis uchádzača;
c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač doteraz niečo publikoval);
d) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov,
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
e) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program HISTÓRIA aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu 6 – 10 normostrán, ktorý musí obsahovať tézy, resp. ciele práce, osnovu práce a zoznam prameňov a literatúry k téme práce, aktuálnosť výskumu, teoreticko-metodologické východiská problematiky, postup pri realizácii projektu, praktické prínosy výskumu,
- zoznam preštudovanej odbornej literatúry k vybranej téme v rozsahu 3 – 4 normostrán (nemusí byť totožný so zoznamom z projektu dizertačnej práce), o ktorom bude uchádzač schopný s komisiou kompetentne diskutovať;
f) v prípade záujemcov o doktorandský študijný program TEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY aj:
- projekt dizertačnej práce (priblíženie témy) v rozsahu max. 1000 slov obsahujúci cieľ práce, osnovu práce, návrh literatúry, súčasný stav problematiky, vlastný prínos, metodologický náčrt;
- zoznam najmenej 10 textov (knihy, state, články), ktoré sa dotýkajú vybranej témy dizertačnej práce a uchádzač ich má prečítané;
- ukážky publikačnej činnosti: môže byť odborná (napr. seminárna práca, ucelená stať záverečnej práce), vedecká (napr. štúdia) alebo novinárska.
Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (magisterský/inžiniersky/doktorský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), pričom uchádzači, ktorým doklady o absolvovaní štúdia vystavila Filozofická fakulta KU (požadované štúdium absolvovali na Filozofickej fakulte KU) ich predkladať nemusia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí požadované vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: do 30. augusta 2024
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.
ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok

Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty KUstudijne.ff@ku.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  18.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.08.2024 - 26.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis
 • doklad o zaplatení poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 960 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 960 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 09:50

Upozorniť na neaktuálne údaje