História (2014)

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na bakalárske štúdium:

-         ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,

-         splnenie požiadaviek prijímacieho konania.

 

história – bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu

elena.bendikova@umb.sk

048 - 446 7556Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacieho konania sa zúčastňujú všetci uchádzači o štúdium.

Uchádzači môžu do každej prihlášky uviesť len jeden študijný program.

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.

Prihláška musí obsahovať:

-                     životopis uchádzača,

-                     kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom, nie poštovou poukážkou),

-                     overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí už maturovali).

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na študijný program bez prijímacej skúšky, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie fakulty do 13. 6. 2016.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzač o bakalárske štúdium) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium prijatý.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.  • Deň otvorených dverí

    09.11.2016

  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.05.2016

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Banka:                       Štátna pokladnica

IBAN:                         SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Variabilný symbol:       3031
Konštantný symbol:     0308
Špecifický symbol:       uchádzači SR – rodné číslo
                                   zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

 

Dôležité upozornenie:

Kvôli evidencii poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová – barbora.podobova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2016 17:38

Upozorniť na neaktuálne údaje