História a aplikovaná história v kyberpriestore

V študijnom pláne prvého stupňa (Bc.) študijného odboru História a aplikovaná história v kyberpriestore je stanovených 35 povinných predmetov, 29 povinne voliteľných predmetov a štyri výberové predmety. Základom sú vyučovacie predmety povinného zamerania a vyučovacie predmety povinne voliteľného zamerania. Výberové predmety sú orientované na doplnenie povinných alebo povinne voliteľných predmetov, fixáciou didaktickej informácie formou exkurzií a terénnej praxe. Predmety študijného plánu sú stanovené počtom, časovou dotáciou i kreditmi tak, aby existovala nadväznosť medzi všeobecným základom a učebným plánom špecializácie, lebo študent musí za tri roky štúdia, v externom štúdiu za štyri roky štúdia, získať 180 kreditov, čo znamená tretinové delenie. Študijný program História a aplikovaná história v kyberpriestore je zameraný na prípravu budúcich historikov integrovaným vzdelávaním  historických vied a konkrétnych informačných technológií na báze environmentálnej histórie. V Slovenskej republike, resp. v rámci FF UCM v Trnave totiž nie sú doteraz k dispozícii relevantné systémové aktivity v oblasti edukácie histórie (historickej vedy) na prvom stupni štúdia na interdisciplinárnej báze. Cieľom takto profilovaného študijného odboru je nahradiť "tradičný" prístup, ktorý sa (nielen u nás) dlhodobo zameriava na pozitivisticky orientovaný výklad politických dejín. Z tohto dôvodu v ňom popri klasických historických disciplínach (predstavujú tzv. jadro znalostí študijného odboru) figurujú predmety z interdisciplinárneho kompendia konkrétneho odboru: environmentálna história, prezentácia dejín každodennosti na príklade architektúry, kultúrne dedičstvo, metódy výskumu kultúrneho dedičstva, moderné technológie pri ochrane kultúrneho dedičstva, múzejná virtualizácia a vizuálne systémy. Právne aspekty historickej vedy reflektuje predmet právo ochrany kultúrneho dedičstva. Súčasťou študijného plánu je i výučba zameraná na získanie kompetencií a praktických zručností s informačnými systémami a technológiami, ktoré sú v súlade s konceptom environmentalizácie historickej vedy, resp. ochrany kultúrneho dedičstva. Ide o tieto disciplíny: dejiny informatiky v humanitných odboroch, informačno-multimediálne systémy v historickej vede (I. - V.), úvod do základov tvorby pravdepodobnostných modelov a simulácií (I. - II.), tvorba pravdepodobnostných modelov a simulácií (I. - IV, resp. V. v externej forme štúdia.). Fixáciu didaktickej informácie z edukačného procesu podporia exkurzie a terénna prax. Pridanú hodnotu študijného programu História a aplikovaná história  v kyberpriestore predstavujú vybrané predmety, ktoré môžu byť prednášané aj v cudzom jazyku (anglický, príp. ruský a maďarský) s podporou e-learningu.

Vyučovacie predmety všetkých kategórií, t.j. povinné, povinne voliteľné a výberové z hľadiska obsahu i časovej dotácie, môžu adekvátne rozvinúť odbornú (i osobnostnú) stránku študenta bakalárskeho stupňa štúdia orientovaného na integrované štúdium histórie. Uvedené prepojenie jednotlivých vyučovacích predmetov  umožní študentovi efektívne zaujatie kariérneho stanoviska v kontextoch pokračovania na druhom stupni štúdia alebo voľby budúceho povolania vo vzťahu k perspektívam uplatnenia sa na pracovnom trhu.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia histórie s programom HISTÓRIA A APLIKOVANÁ HISTÓRIA V KYBERPRIESTORE je vybavený poznatkami z propedeutických historických disciplín, vrátane základných vedomostí z kľúčových etáp vývoja ľudskej spoločnosti, jej politických, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych aspektoch v temporálnom horizonte od praveku do konca 20. storočia. Okrem týchto vedomostí je vybavený profilujúcimi poznatkami z aplikovanej sféry, ktorá je založená na integrácii historických vied a konkrétnych informačných technológií na báze environmentálnej histórie. Takto vzdelaný absolvent dokáže analyzovať a korektne interpretovať historické pramene "štandardnými" postupmi, ktoré sú príznačné pre historickú vedu, vrátane metodík a metód interdisciplinárneho charakteru (v inkluzíve s IKT). Možnosť voľby a kvalitatívne rôznorodá ponuka predmetov v študijnom pláne dáva poslucháčovi "priestor" na kreovanie jeho odbornej špecializácie, ktorá bude korelovať s požiadavkami pracovného trhu. Na základe týchto aspektov je absolvent schopný zapojiť sa do výskumných aktivít v odbore história, pričom sa dokáže adaptovať a efektívne uplatniť aj v rámci iných disciplín, či problémov riešených v rámci modernej humanitnej vedy (napr. pri tvorbe stratégií identifikácie a manažmentu kultúrneho dedičstva a historickej krajiny, navrhovaní nástrojov pre zachovanie, prezentáciu a využívanie kultúrneho dedičstva a historickej krajiny, analýze starých máp, v rozvoji a aplikácii IKT v historickej/humanitnej vede alebo pri poskytovaní expertných posudkov, poradenských, konzultačných a recenzných služieb).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

S

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety:

dejepis, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (uchádzač musí ovládať  minimálne základy anglického jazyka – úroveň B1).

 

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 14. júna 2019.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       40 € 

Elektronické podanie prihlášky:       35 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Bc. študijné programy:

-    550 € ročne (štvorročné študijné programy).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:32

Upozorniť na neaktuálne údaje